Новини от БФБЛ и партньори

Хартата на многообразието проведе дискусия за ролята на неутралната и приобщаваща комуникация на работното място

08 ноември 2023
Хартата на многообразието проведе дискусия за ролята на неутралната и приобщаваща комуникация на работното място

Събитието бе част от програмата NICE – регионална инициатива на Хартите на многообразието в България, Гърция, Кипър, Литва и Румъния за създаване на нови и иновативни подходи към управлението на многообразието, равнопоставеността и приобщаването в работна среда

Хартата на многообразието в България проведе панелна дискусия „Неутрална и приобщаваща комуникация на работното място“, в която участваха представители на бизнеса и на граждански организации.

Събитието се организира в рамките на програмата NICE (от англ. Neutral and Inclusive Communication in Corporate Environments или „Неутрална и приобщаваща комуникация в корпоративна среда“). Основната цел бе обсъждане на експертно ниво на съществуващи и нови подходи към управлението на многообразието, равнопоставеността и приобщаването (Diversity, Equity, Inclusion (DEI) в работна среда, свързани с използването на неутрален и приобщаващ език

Участниците се обединиха около разбирането за необходимостта от приобщаваща комуникация, защото тя по същество е ефективна комуникация – достъпна е за всеки служител и се отнася с уважение към всички.

Дискусията на 7 ноември събра специалисти в областта на DEI от частния сектор и експерти от неправителствения сектор с опит в работата с различни уязвими групи. Присъстваха над 15 представители на членове на Хартата, а модератор бе Камелия Славейкова, председател на Борда на директорите на Shell България, член на УС на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) и член на Консултативния съвет на Хартата на многообразието в България.

Благодарим на всички гости за активното участие и на домакините ни от Shell България.

Левон Хампарцумян, председател на БФБЛ, отбеляза значението на многообразието за успешното и устойчиво развитие на бизнеса и за общия климат на уважение и толерантност в обществен план. Димитър Марков, директор на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД), подчерта ключовата роля на бизнеса и неправителствените организации, които въвеждат добри практики на равенство и приобщаване за предотвратяване на неравното третиране и дискриминацията в професионалната среда.

БФБЛ и ЦИД са съучредители на българската Харта на многообразието, която стартира през 2020 г. с идеалната цел да насърчава и популяризира политиките за управление на многообразието и приобщаването на работното място. Днес Хартата се състои от 65 членове, предимно частни компании, но също така и граждански организации, които се ангажират да се борят с дискриминацията и да възприемат многообразието, равните възможности и социалното приобщаване като част от своята стратегия и ежедневна дейност. 

Мария Стоянова, анализатор в ЦИД, запозна гостите с програмата NICE, която обединява усилията на Хартите на многообразието в България, Кипър, Гърция, Литва и Румъния, за да разработи и предложи нови и иновативни програми за обучение и изграждане на капацитет в областта на приобщаващата комуникация. Проектът е съфинансиран от програмата „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV) на Европейския съюз. Моля Презентацията .

Мария Стоянова презентира също и двата доклада, разработени в рамките на NICE, на които е автор. Публикацията „Приобщаваща комуникация на работното място: България 2023 г.“ е първият задълбочен преглед на използването на неутрален и приобщаващ език в работна среда в българския контекст. Той разглежда националното законодателство, политики и инициативи, прилагани от компании и неправителствени организации в страната, и посочва съществуващи добри примери. Анализът подчертава необходимостта от включване на комуникационни техники, които отчитат специфичните нужди и идентичности на служителите.

Мария Стоянова се спря и на втората публикация в рамките на програма  NICE –  "От думи към действия: Насърчаване на приобщаваща комуникация на работното място", интригуващ сравнителен доклад, който анализира как институциите и частният сектор в петте държави подхождат към приобщаващата комуникация и я интегрират в различни организационни процеси. Сред основните изводи от изследването е ангажираността на бизнеса с темата и необходимостта от специализирани обучения.

Вижте цялата презентация на Мария Стоянова.

Събитието продължи с презентации на граждански организации и активисти. София Лятева, проектен мениджър във Фондация ГЛАС, представи основни подходи за включване на служители от ЛГБТИ+ общността и акцентира върху създаването на атмосфера на приемане и разбиране на работното място като гаранция за успешното развитие на бизнеса. Райна Соколова, психолог, психотерапевт и обучител, подчерта комуникационните нужди на хората с нарушено зрение и други затруднения и посочи някои добри примери от практиката в различни компании. Благовест Илиев, комуникационен мениджър на сдружение „Свят без граници“ и тв журналист и продуцент, се спря на предизвикателствата пред ромската общност и преодоляването на съществуващите предразсъдъци и стереотипи. 

В последвалата дискусия участниците задълбочено обсъдиха практическите нужди от приобщаваща комуникация по конкретни теми и категории, идентифицираха корпоративните процеси и отдели, в които е необходимо специализирано обучение, формулираха индикатори за измерване на нивото и споделиха опит и добри практики.

Сред гостите бяха специалисти по човешки ресурси, комуникации, маркетинг и многообразие от Lidl, HPE, Shell, КАТРО, Сенсата Технолоджис, Vivacom и фондация „Светът на Мария“. Благодарим на всички, които се включиха в разговора и допринесоха със своя професионализъм и опит за подготовката на специализирани обучителни материали за неутрална и приобщаваща комуникация. Те ще бъдат реализирани в рамките на програмата NICE през 2024 г. и ще бъдат предоставени безвъзмездно на компании и организации, подписали Хартата на многообразието в България. За участието и приноса си всички те получиха официални сертификати.

Очаквайте и следващата работна дискусия в рамките на програмата NICE!

Хартата на многообразието в България е съвместна инициатива на Центъра за изследване на демокрацията  (ЦИД) и Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) с цел насърчаване на управлението на многообразието на работното мястоХартата промотира разнообразните екипи и приобщаващите работни места чрез инициативи като Годишна награда „Многообразие на работното място“, споделяне на добри практики в областта на многообразието, срещи и дискусии на членовете и др. Българската Харта е част от европейска платформа, която обединява Хартите в 26 страни-членки на ЕС, а членовете й се възползват от обмена на ресурси в мрежата.