Какво е КСО

Корпоративната социална отговорност (КСО) или още наречена корпоративна съвест, корпоративно гражданство, социално представяне  или устойчив и отговорен бизнес е съвременен, развиващ се бизнес модел, който намира все по-широко приложение сред компаниите, независимо от техните размери или сфера на дейност. Съвременните бизнес лидери съзнават, че устойчивите, социално отговорни практики са основен елемент в постигането на добро корпоративно управление и ефективно лидерство.

Широкият набор от области, в които е категоризирана КСО, включва:

  • Участие в общността;
  • Вътрешнофирмена култура;
  • Образование и развитие на лидерски умения;
  • Корпоративно управление и бизнес етика;
  • Екосъобразен бизнес.

Преди всичко, ние в БФБЛ вярваме, че корпоративната социална отговорност е философия, която трябва да бъде споделена от всеки честен бизнес лидер в България.

Интензивните процеси на глобализация, нарасналите социални и обществени изисквания, както и безпрецедентните климатични промени, поставят нови предизвикателства пред компаниите, които могат да бъдат преодолени единствено чрез отговорно и прозрачно управление и отчитане на икономическите, социални и екологични въздействия от тяхната дейност.

Терминът ”корпоративна социална отговорност” навлиза в края на 1960 и началото на 1970 год., когато различни движения за граждански права и природозащитни организации променят разбиранията на обществото за бизнеса. Подчинени на общото разбиране, че тези с най-голяма власт и ресурси имат и най-голяма отговорност, те призовават корпорациите да намалят своето негативно социално и екологично въздействие и да станат активни участници в разрешаването на социални и екологични проблеми.

От навлизането на термина до сега естеството и обхвата на дейностите, свързани с корпоративната социална отговорност, са се променили. Потвърждение за това е и новото определение за КСО и поясненията към него, представени на 25.10.2011 год. от Европейската комисия в изготвената Европейска стратегия за корпоративна социална отговорност 2011-2014: ”Отговорността на предприятията за техните въздействия върху обществото”. Предпоставка за посрещане на тази отговорност е съблюдаване на приложимото законодателство и колективните договори между социалните партньори. За да изпълнят изцяло своята корпоративна социална отговорност, предприятията трябва да имат създадени процеси за интегриране на социалните, екологични и етични въпроси, както и въпроси засягащи човешките права и потребителите, в техните бизнес дейности и цялостна стратегия. Предприятията трябва също така да работят в тясно сътрудничество със заинтересованите страни, с цел да:

  • увеличат създаването на споделена стойност за техните собственици/акционери и за техните други заинтересовани страни и обществото като цяло;
  • определят, избягват и смекчават възможните негативни въздействия.

Въпреки че не съществува единна дефиниция, корпоративната социална отговорност най-общо може да се определи като бизнес практика, която насърчава устойчивото развитие. Разнообразните дефиниции в една или друга степен застъпват разбирането, че КСО е приносът на бизнеса за екологичната, социалната и финансовата устойчивост и е част от по-всеобхватен управленски подход, който цели създаване на добавена стойност не само за организацията, но и за всички заинтересовани страни.  В тази връзка е важно да се направи ясно разграничение между КСО, която е стратегически управленски модел и благотворителността, спонсорството и филантропията. Въпреки че последните също допринасят за борба с бедността, способстват за изграждане на корпоративния имидж и утвърждават позициите на бранда, същността на КСО е много повече от ”даряване на пари”.

Ключови елементи в корпоративната социална отговорност са прозрачността и отчетността. Добро и отговорно корпоративно управление не може да се постигне без поставянето на ясни цели и тяхното отчитане.  Все повече се увеличават обществените изисквания към компаниите да бъдат по-открити, отговорни и публично да представят информация по отношение на прилаганите социално отговорни практики и да изготвят отчети за устойчиво развитие. Отчетите за устойчиво развитие представят информация за икономическото, екологично и социално въздействие от дейността на организацията. Самият термин ”устойчиво развитие” се дефинира като ”развитие, при което нуждите на настоящето се удовлетворяват така, че да не се прави компромис с възможността на бъдещите поколения да удовлетворяват своите нужди”, а основни негови компоненти са: стабилна икономика, стабилна околна среда и стабилни социални отношения. В развитите икономики, тези отчети са много популярни и компаниите имат разбирането и отговорността, че това е единствено верният подход за постигане на устойчиво развитие и за цялостно представяне на тяхната корпоративна социална отговорност.