Проект - Ти и Lidl за по-добър живот

Компания

ЛИДЛ България ЕООД & Ко. КД

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Програмата цели да помага на хората в страната да водят по-качествен живот. Активизирането на гражданите в решаването на местни проблеми е основният фактор за постигане на устойчив растеж, затова чрез програмата предоставяме на НПО-та в различните региони възможност за финансиране на техни проекти с цел повишаване качеството на живот. Успехът се мери чрез броя хора, чийто живот е подобрен (10 000 ч. директно / 50 000 ч. индиректно).</p>

целева група

<p>Програмата е за хората, организирани в граждански организации (настоятелства, читалища, НПО). Достигаме до тях чрез информационна кампания – ТВ клип, социални мрежи, срещи по места. Получихме над 800 кандидатури, което я прави най-познаваемата корпоративна програма (1000 активни организации).</p>

продължителност

<p>Разбирането на Lidl за отговорност и устойчиво развитие е в основата на бизнес моделa на компанията. Lidl има пет стратегически приоритета, един от които е развитието на местните общности. Затова инициираме и подкрепяме проекти, които помагат на хората да водят по-качествен и пълноценен живот.</p>

дейности по проекта

<p>Програмата има 18-месечен цикъл – дефиниране, набиране на средства, инф. кампания, избор на организации, изпълнение на финансирани проекти. Две групи дейности през 2018 г.: 1. Подкрепа за 31-те проекта от 2017 г. - Финансиране – 252 000 лв. - Консултации и обратна връзка; - Обучения за организациите, онлайн подкрепа; - Медийно отразяване; - Популяризиране на резултатите: 4 видеа, публикации в сайта на ФРГИ, Портал на Неправителствени организации и др.; - Достъп до мрежата на ФРГИ – участие в Годишна среша на фондацията; - Възможност за обмяна на опит на откриващо/закриващо събитие; 2. Избор на нови проекти през 2018 г. - Кампания за набиране на средства (30 дни), отделяне на 3 ст. на всеки касов бон; - Кампания за набиране на проекти – изработка на клип; срещи по места; публикации, преглед на документите, откриващо събитие; - Избор на проектите: 1) оценка от жури (експерти в различни области, пробоно – 26 човека) и 2) служители на Лидл; Подписване на договори с 20 организации.</p>

резултати

<p>За 2 издания са финансирани 51 проекта на стойност 390 000 лв. С тях сме достигнали 107 500 души. С 31,2 лв. сме допринесли за по-качествения живот на 1 човек в сферата на образование, екология, култура, активен начин на живот. С обучението на 80 учители – 20 000 ученика трупат знания, с 1 детска спортна площадка – 2000 децата и родители спортуват, 1 изградено видео наблюдение привлича интереса към природата на над 3000 човека, 1 интерактивен екскурзовод води над 2000 младежи в музея на Чудомир.</p>