Проект - REset Plastic

Компания

Категория

Инвеститор в околната среда

Описание на проекта

цел на проекта

По данни на ЕП над 150 млн. т. пластмасов отпадък се намира в световните океани и застрашава екосистемите и биоразнообразието на планетата. Като FMCG осъзнаваме своята отговорност към обществото и околната среда и се стремим към ефективно потребление на ресурсите. Това вкл. и употребата на пластмаса. Нашите цели до 2025 г. в рамките на стратегията ни за пластмасата REset Plastic са да намалим потреблението на пластмаса с 20%, да направим 100% от опаковките на продуктите си собствена марка максимално рециклируеми, както и те да съдържат средно 25% рециклиран материал. За да постигнем нашата визия за „по-малко пластмаса - затворен жизнен цикъл“ прилагаме редица мерки в 5 сфери на дейност: REduce, REdesign, REcycle, REmove, Research. shorturl.at/jkQ45

целева група

Преки/непреки бенефициенти: служители, клиенти, бизнес партньори и местни общности. Лидл България редовно и прозрачно споделя информация по темата с тези и други заинтересовани страни чрез публикуване на новини във вътрешни и външни канали, собствен уебсайт, бюлетини, писма, срещи, чрез етикетите на продуктите собствена марка, докладва напредък си в своя Доклад за устойчиво развитие и организира комуникационни кампании и инициативи, насочени към широката общественост.

продължителност

REset Plastic е стартирана през 2018 от Schwarz Group. Като част от Групата - Lidl поставя първите си цели също през 2018. В CSR стратегия на Lidl темата попада във фокус сферата „Съхранение на ресурсите“. През годините компанията е приложила множество мерки за намаляване на пластмасата чрез редизайн на опаковките на продукти собствена марка, повишаване на тяхната рециклируемост и влагане на рециклат. В допълнение Лидл България организира от 2013 г. акции за почистване и информационни кампании.

дейности по проекта

Извън чисто оперативните дейности през 2022 Lidl организира 2 съвместни акции за почистване на реки със служители, доброволци и НПО партньори. „Дай шанс на Балканката“ е най-дългогодишната екологичната инициатива на компанията и цели опазване на биологичното разнообразие в бг реки и конкретно на един от най-застрашените видове в Европа–балканската пъстърва. Събитието включва зарибяване и почистване на коритата на реките. За 9 години са зарибени 30 реки с над 390 000 пъстърви и са почистени ~35 км крайречни райони. По време на международната акция „Заедно за по-чисти реки“ 3000 служители и доброволци от различни подразделения на Schwarz Group в 9 държави събраха по поречието на р. Дунав над 20 тона пластмасов отпадък, над 1 тон от които край гр. Русе. С цел превенция на пластмасовия отпадък в рамките на акцията беше организирано и събитие за местната общност с информационни дейности по темата за възрастни и деца. Отделно компанията е финансирала за 5 г. по програмата си „Ти и Lidl за по-добър живот“ в област „Околна среда“ 24 граждански проекта на обща стойност от 196 719 лв. Голяма част от тях са насочени именно към проблема с пластмасата.

резултати

Благодарение на оперативните мерки, които Лидл България прилага по отношение на пластмасата за изминалата година компанията отчита максимална рециклируемост при 64% от опаковките на продукти собствена марка, намалила е употребата на пластмаса в тях с 8% и използва средно 14% рециклат при производството им, доближавайки се до своите заложени цели. Всички подобрения в опаковките се комуникират прозрачно през логата и информацията на самите опаковки (лого „Опаковано отговорно“, „Без микропластмаса в състава“, „Global Recycled Standard“ и т.н.), позволявайки на клиентите да правят информиран и устойчив избор в ежедневието си. В допълнение през акциите за почистване и комуникационни механизми компанията допринася за едно по-осъзнато потребление.