Проект - Въвеждаме смело иновации в партньорствата си с местните общности

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

Осигуряване на устойчиво развитие на регионите,в които ДПМ развива дейност,както по време на експлоатацията,така и след закриването на рудниците си.Следвайки основната си цел „Разкриваме ресурси и създаваме стойност,за да растем и просперираме заедно“,в ДПМ се стремим да подпомагаме развитието на близките до двете ни предприятия населени места – общините Крумовград, Челопеч,Чавдар и Златица,където живеят 90% от нашите служители и техните семейства.Подобряването на благосъстоянието на хората в тези региони е от съществено значение за тяхното развитие. С обособяването на Фонд за подкрепа на микро,малък и среден бизнес работим за създаването на условия за стартиране на бизнес инициативи в общините и се стремим да стимулираме откриването на нови работни места извън сферата на минното дело.

целева група

Проектът е насочен основно към жители на общините Крумовград, Челопеч, Чавдар и Златица, които развиват бизнес, стартирали са бизнес или имат бизнес идея с желание за развиването ѝ. Проектът е насочен също и към общинските ръководства, които са фокусирани в развитието на предприемачество и осигуряване на дълготрайна заетост в населените места, които управляват, дори след края на живота на рудниците там.

продължителност

Осигуряването на възможности за развитие и предприемаческа инициатива по време на експлоатацията на рудник „Ада тепе“ в Крумовград и рудник „Челопеч“ и след приключване на живота на двата рудника е основен приоритет в дейността на ДПМ.Ангажиментът за създаване на фонд датира от 2015г. с подписването на Меморандум за разбирателство между ДПМ Крумовград и Община Крумовград.Фондът е създаден и функционира от 2019г.През 2021г. пилотен проект на Фонда работи и в общините Челопеч,Чавдар и Златица.

дейности по проекта

ДПМ и общините по проекта с обединени усилия и в партньорство се стремят към осигуряване на трайни ползи за жителите и по-устойчиво бъдеще чрез подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес. ДПМ предоставя безвъзмездно грантово финансиране за развитието на проектите. Останалата част се осигурява чрез кредит от банката партньор. •Учредяване на фондовете в Крумовград и в Челопеч •Осигуряване на грантово финансиране за подкрепа на проектите – 45-55% от общата стойност на всеки проект •Осигуряване на преференциални лихви по кредитите от финансовия партньор, гарантирани от ДПМ – 35-50% •Провеждане на информационни срещи за разясняване целите на Фонда, начините и условията за кандидатстване с проекти; популяризиране на насоките за кандидатстване •Онлайн консултации с експерти от финансовия и техническия партньор за заинтересованите лица •Провеждане на обучения за подготовка на бизнес план, управление на екипи и бизнес •Редовни консултации със специалисти с цел подпомагане подготовката на проектни предложения; •Обявяване на приемни периоди за проектите в четирите общини •Годишно събитие за обявяване на бенефициентите от фондовете и връчване на плакети

резултати

Фондът в Крумовград работи от 2019 г. Фондът в Челопеч, Чавдар и Златица работи от 2021 г. 2019г.: • Финансирани проекти: 6 • Обща стойност на проектите: 743,984 лв. • Открити 17 нови работни места 2020г.: • Финансирани проекти: 14 • Обща стойност на проектите: 2,852,947 лв. • Създадени 35 нови работни места 2021г. - Крумовград: • Финансирани проекти: 13 • Обща стойност на проектите: 3,889,582 лв. • Създадени 43 нови работни места 2021 г. - Челопеч, Чавдар и Златица: • Финансирани проекти: 9 • Обща стойност на проектите: 293,015 лв. • Създадени 10 нови работни места