Проект - Изграждане и прилагане на ESG стратегия за устойчиво развитие на Група Булмаркет

Компания

Групата Булмаркет

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

Създаване на „Стратегия за ESG и устойчиво бъдеще 2026г.“, целяща да въведе нов начин на мислене и опериране не само на цялостната организация, а и на заобикалящата я екосистема. Изграждането на стратегията за ESG води до оптимизиране на процесите по линията на нулеви емисии, кръгова икономика, социална ангажираност и прозрачно управление. Главната цел на проекта е да приведе всички компании под шапката на Групата Булмаркет с директивите на Европейския съюз.

целева група

С осъществяването на проекта Групата Булмаркет цели да достигне до своите служители, всички заинтересовани бизнес страни, текущи и потенциални клиенти и широката общественост. На този етап от развитие проектът е насочен към служителите на Групата, които наброяват 1200 души, като тепърва предстои да се таргетират и останалите заложени целеви групи.

продължителност

Проектът започва своята реализация в началото на 2021г.Неговото интегриране има за цел да се превърне в дългосрочна методология към една по-добра управленска структура. Стратегията подлежи на ежегодно преразглеждане, което да актуализира информацията спрямо постигнатите резултати и залагането на нови за изпълнение цели, и е с програмен период до 2021-2026 година.

дейности по проекта

Стратегията се осъществява посредством редица последователни и ключови действия. Първоначално се изготвя проучване, което позиционира Групата Булмаркет спрямо нейните конкуренти и оценява до каква степен организацията е насочена към устойчиво развитие. В последствие се изготвят анализ на съществеността и анализ на пропуските, чиито резултати насочват посоката, в която стратегията ще се развива. След работна сесия с високопоставените лица от Групата Булмаркет се извеждат ключовите за компанията направления, които да се позиционират в основите на заложените цели. Допълнително се организират обучения, целящи да информират служителите за процеса на развитие и важността на проекта. Изготвянето на „Стратегията за ESG и устойчиво бъдеще 2026г.“ води до инкорпориране на методология за по-добра управленска структура и социална отговорност. В резултат от проекта, Групата Булмаркет цели да даде за пример колко е важно компаниите, особено тези с подобни мащаби, да оперират отговорно и устойчиво, с дългосрочна мисъл за бъдещето и обществото.

резултати

Изграждането на „Стратегията за ESG и устойчиво бъдеще 2026“ води до конструирането на 25 цели, които Групата Булмаркет трябва да постигнат до 2026г. Идентифицирани са 148 конкретни мерки и дейности, групирани по следните категории: ESG мениджмънт, околна среда, управление, служители, и продукти и клиенти. Към момента 45 от общия брой цели са приложени в действие. Създадена е специална организация за управление – ESG съвет, който ще управлява и ще отговаря за изпълнението на процесите по всички категории. Дългосрочната цел е въглеродна неутралност и нетни нулеви емисии до 2035г.