Проект - Подкрепа за развитието на родния край

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

Целта на проекта „Подкрепа за развитието на родния край“ е да допринася за дългосрочното устойчиво развитие на община Панагюрище, като развива местния потенциал и създава нови възможности пред хората и бизнеса от региона. Така се подобрява местната инфраструктура, развива се туристическият потенциал и се подкрепят образованието, културата, младежките дейности и спорта. Сред приоритетите са здравеопазването, насърчаване на децата с изявени дарби, образованието на деца от уязвими групи, подкрепа за местния масов спорт и създаване на нови възможности пред местното предприемачество. Визията за бизнеса като сила за добро е невъзможна без ангажиране на служителите, насърчаване на доброволческото им участие в екологични инициативи, кръводарителски кампании и благотворителни прояви.

целева група

Целевата група на проекта са жителите на община Панагюрище. Приоритетите отговарят и на конкретни нужди насоциални групи от местната общност: - ученици с изявени дарби и ученици от социално-слаби семейства; - спортните клубове, обединени в Асоциация на спортните клубове в община Панагюрище; - Исторически музей - Панагюрище; - Организации на хора в неравностойно положение; - стартиращи местни предприемачи; - служителите на компанията и техните семейства.

продължителност

През 2021 г. проектът навърши 20 години от своето начало, като само за последните десет години (2012-2021 г.) са подкрепени по-малки проекти на обща стойност 15 642 609 лева и са осъществени няколко значими дарителски инициативи и публично-частни партньорства за над 150 млн. лв. Подкрепят се проекти, които отговарят на идентифицираните от компанията значими глобални цели за устойчиво развитие, вкл. качествено образование, добро здраве, устойчиви градове и общности, инфраструктура и иновации.

дейности по проекта

По проекта „Подкрепа за развитието на родния край“ са продължени устойчиви местни инициативи и са реализирани нови проекти, с които се инвестира в местното благополучие. - Подменен е 560-метров амортизиран участък от централния водопровод, който снабдява общината с питейна вода. Стойността на строителните материали и дейности е 270 хил. лв. - Благоустроено е ново площадно пространство пред спортната зала в Панагюрище. - Инициатива „Звезден клас“ - подкрепени са 121 деца и младежи с изявени дарби. - Инициатива „Образование за всички“ - подпомогнати са 85 гимназисти от социално-слаби семейства в партньорство с две училища в общината, осигурени са стипендии за отличниците. - Развитие на масовия спорт чрез подкрепа за участие в състезания на 26 спортни клуба от общината. - Подкрепа в пандемията - помощ за организации на хора от уязвими социални групи, профилактична програма и сътрудничество с МБАЛ „Уни Хоспитал“. - Подкрепа за четирима стартиращи местни предприемачи по проекта BASE. - Кръводарителски акции на територията на компанията, фирмена екологична инициатива, маркиране на екопътеки в района, участие на служители в благотворителното състезание „Игри за добрини“.

резултати

Навременна помощ за предотвратяване на водна криза, която би засегнала всички жители на общината. Благоустрояване на градската среда като база за развитие на местния туристически потенциал, който създава нови възможности за предприемачество и устойчиво развитие на региона. Подкрепата за децата с изявени дарби създава нови възможности за изява и личностно развитие. Подпомогнатите гимназисти от социално-слаби семейства имат по-висока мотивация за учене, като се предотвратява ранното отпадане от училище. Развитие на детско-юношеския масов спорт и повече състезания в спортна зала „Асарел“. Партньорство с МБАЛ „Уни Хоспитал“ по време на пандемията и програма за здравна профилактика и превенция. Осигуряване на помощ за противоепидемичните мерки на организации на хора от уязвими социални групи.