Проект - Growth@Commetric

Компания

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

В смутни COVID времена, когато много консултантски компании се борят за своето оцеляване, 38%-ния бизнес ръст на Комметрик довежда до 49% увеличение на служителите. За мотивация и превенция от прегаряне, компанията променя стратегията си от фаза, в която „на клиент не се отказва“ към фаза на по-внимателно класифициране и сегментиране на клиентската база от една страна и огледална оценка и настройка на ресурсите, с които разполагаме за изпълнение на растящия бизнес поток. Проект за съкращаване на времето за обучение на нови служители и кариерно развитие на съществуващи колеги, осигури „мощности“ за посрещане на набъбващия обем от заявки на налични и нови клиенти с цел запазване на клиентското изживяване за качество на услугата и преживяванията на служителите в работната среда.

целева група

Преки ползватели на резултата от проекта са три страни (3К): 1. Компанията - успява да посрещне нуждите на бизнес растежа от 48% 2. Клиентите - запазват усещането за високо качество на предоставяната услуга, въпреки нарастналите обеми от заявки. 3. Колектив: настоящи и потенциални, новоприсъединени и дългогодишни служители. Новите колеги бързо придобиват увереност и виждат хоризонти на ускорено развитие. Настоящите служители имат възможност за нови проекти и йерархични предизвикателства.

продължителност

Етап 1 Диагностика. През февруари-март бяха дефинирани и проведени фокус групи със служители от различни нива и роли. Етап 2 Дизайн. През април мениджмънтът финализира бизнес показателите за II-ро полугодие, потвърди количествено външния и вътрешен подбор. Работните групи финализираха дизайна на обучението за нови и кариерната програмата за представяне на стари служители като вътрешен източник на подбор. Етап 3 Приложение. май: I-ви пилотен тест на въвеждаща програма, септември-кариерни пътеки

дейности по проекта

В COVID времена, когато много консултантски компании се борят за своето оцеляване, 38%-ния бизнес ръст на Комметрик довежда до 49% увеличение на служителите. Новите колеги се обучават бързо, за да може ефективно и ефикасно да облекчат настоящия персонал от свръх обемите работа и по-опитните служители да имат ресурсна възможност да поемат новите, предизвикателни с по-голямата си неизвестност проекти. Програмата съчетава видео и обучение на работното място по проекти, упражнения в тестова среда на използвания за медиен анализ софтуер. Така покрива различни стилове на учене – ВАК (визуално, аудиално и кинестетично) и балансира заетостта на обучителите като им дава възможност паралелно и дистанционно да обучават и да завършват текущите си задачи, без допълнително натоварване. Направените индивидуални планове за кариерно развитие в процеса на оценка на представянето осигури по-ясна картина за бързото преориентиране в нови организационни нива. Текучеството в изпитателен срок намаля от 11 на 1%, повишени са 6% служели, с което се осъществява органично разрастване (business scalability) на проектната структура на компанията.

резултати

Текучеството в изпитателен срок намаля от 11% на 1%. В края на втората седмица новоназначените вече работят по проекти, а отменените опитни колеги се концентрират върху нови или по-комплицирани задания. Така са повишени 6% от старите служители. Програмата съчетава видео и обучение на работното място по проекти, упражнения в тестова среда на използвания за медиен анализ софтуер. Така покрива различни стилове на учене – ВАК (визуално, аудиално и кинестетично) и балансира заетостта на обучителите като им дава възможност паралелно и дистанционно да обучават и да завършват текущите си задачи, без допълнително натоварване. Направените индивидуални планове за кариерно развитие в процеса на оценка на представянето осигури по-ясна картина за бързото преориентиране в нови организационни нива.