Проект - КООП МОБИЛНИ УСЛУГИ С ДОБАВЕНА СОЦИАЛНА СТОЙНОСТ

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

За да се справи с последиците от пандемията и да продължи да се грижи за своите членове и потребителите, през май 2020 г. ЦКС закупи 10 високопроходими мобилни търговски обекта и един здравен автомобил, с които осигурява: - регулярна доставка на основни хранителни стоки в населени места, където няма постоянен търговски обект или неговото функциониране е затруднено от утежнената икономическа, здравна и демографска ситуация; - специализирани медицински услуги на хора, в чийто населени места не се предлага такива медицински услуги или чиито социални контакти са силно ограничени в условията на пандемия и продължаваща извънредна обстановка. Техническите характеристики на автомобилите ги правят подходящи за планинските и труднодостъпни населени места, дори и в усложнена зимна обстановка.

целева група

Проектът е насочен към широк кръг от населението като: - член-кооператори и техните семейства; - живеещите в малките и високопланински населени места, които имат затруднен достъп до основни хранителни стоки и стоки за бита на справедливи цени; - възрастни, самотноживеещи и хора с ниска покупателна способност, които имат нужда от здравна помощ и периодичен лекарски надзор, вкл. в населени места, където такива не се предоставят, а достъпът до големите центрове е силно ограничен .

продължителност

Широкият обхват и социалното въздействие на проекта в различни региони на страната отговарят изцяло на дългосрочните цели на Стратегия КООП 2030. Те са насочени към развитието на населените места и потребностите на уязвими групи от населението, към които ЦКС и кооперативните организации имат устойчив ангажимент от десетилетия. Пилотният мобилен обект КООП стартира в област Пловдив през 2018 г., а от началото на 2021 новите мобилни магазини и здравният автомобил обслужват успешно 10 области.

дейности по проекта

Първата дейност е свързана с доставката на стоки от първа необходимост в населени места, в които няма постоянен търговски обект или функционирането му е нерентабилно поради утежнената икономическа, здравна и демографска ситуация и осигуряване на гъвкави и безопасни доставки до хората в средните и големите населени места в условията на продължаваща пандемия. За реализирането й ЦКС поръча 10 нови специализирани и високопроходими автомобила, които бяха доставени през октомври 2020 г. След регистрацията им, оборудването и получаването на необходимите разрешителни от Агенцията по храните, те са предоставени на кооперативни организации – партньори по проекта. Втората дейност е свързана с предоставянето на мобилни здравни услуги на повече хора и в повече населени места, вкл. в такива, в които няма необходимото оборудване или персонал за оказване на адекватна здравна помощ. Поръчаният от ЦКС и доставен през 2020 г. здравен автомобил КООП е оборудван с апаратура за спешна медицинска помощ и високоспециализирана диагностика в областта на кардиологията, неврологията, ендокринологията и вътрешните болести.

резултати

Преките резултати от реализирането на проекта до момента са: • Доставка на стоки от първа необходимост на живеещите в над 80 малки и труднодостъпни населени места, на територията на осем области в страната. • Намаляване на разходите, свързани с пазаруването (разходи за пътуване до населени места с магазини и др.) на значителен брой хора с ниска покупателна способност, живеещи в отдалечени и труднодостъпни населени места. • Подкрепа и улеснения при пазаруването на хора от уязвимите групи (възрастни хора, деца с увреждания и др.), настанени в социални услуги от резидентен тип (Дом за стари хора „Надежда“, Център за настаняване от семеен тип на деца с увреждания и др.) • Над 280 прегледа на член-кооператори и живеещи на територията на седем кооперативни съюза от здравния екип СООР.