Проект - Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България.

Компания

Категория

Инвеститор в околната среда

Описание на проекта

цел на проекта

Насочени са в две направления - - Опазване на безценното биологично разнообразие на територията на Р България, в това число: Намаляване смъртността на застрашени видове птици, причинени от досега на птиците с елементи от електроразпределителната мрежа (ЕРМ) Обезопасяване на рискови щъркелови гнезда, намиращи се върху стълбове от ЕРМ Маркиране на ключови ел. проводи, с цел намаляване на риска от сблъсък на птиците с ел. проводници Разработване и тестване в реални условия на прототип на безопасна за птиците конзола - Повишаване сигурността на ЕРМ, в това число: Намаляване на непланираните прекъсвания на ел. захранване, причинени от птици и/или гнезда Подобряване ЕРМ Повишаване на ангажираността по проблемите на околната среда Повишаване на клиентската удовлетвореност

целева група

• Външна ц. група: Цялото българско общество. Целта е да се популяризират дейностите по проекта и техните резултати, да се изградят доверие у гражданите относно начина на изпълнение на проекта. • Изпълнителна ц. група: Eкипа за изпълнението на проекта, УС на проекта, ПР • Вътрешна ц. група: Всички служители на ЧЕЗ • Целева група на медиаторите: основни партньори – средства за масово осведомяване, медии, избрани представители на регионално и местно ниво, еко-организации, институции и др.

продължителност

5 години

дейности по проекта

Част от дейностите са: Разработване на GIS база данни Обезопасяване на рискови стълбове Обезопасяване на рискови проводници Обезопасяване на рискови щъркелови гнезда Разработване на безопасен за птиците стълб Реализирани са полевите и част от техн.дейности.Една от най-важните цели на проекта и най-голямото предизвикателство пред екипа е разработване на безопасен за птиците стълб.В България все още няма такъв продукт.Вече е разработен стандарт за СБ безопасен стълб.Техн.показатели са достъпни до всяка заинтересована страна и абсолютно безвъзмездно се предоставят на всеки, проявил интерес.Монтирани са част от планираните изолационни материали и около 80% от маркиращите средства. Провежда се мониторинг от БДЗП и резултатите от него са впечатляващи.Проучванията показват,че техническите мерки,които ЧЕЗ реализира,имат 100% успеваемост.Не са намерени жертви или ранени птици до обезопасените стълбове. ЧЕЗ обяви конкурс за рисунки.Кандидатите представиха рисунки,които бяха претворени върху ел. касети.Целта е освен популяризиране на проекта и подобряване на градската среда.Целта е да се създаде „арт пространство“,което да разчупи сивотата и да насочи вниманието към опазването на ОС.

резултати

До края на 2021 г. са постигнати следните резултати: - Разработена е и се поддържа актуална детайлна GIS база данни на рискови и обезопасени стълбове; - Обезопасени са 664 щъркелови гнезда; - Обезопасени са 650 рискови стълба; - Маркирани са 50 км. от най-рисковите за птиците електропроводи; - Изрисувани са 8 разпределителни касети и 1 трансформаторен пост; - Проведени са 5 медийни събития; - Дейностите по проекта са представени на 13 международни конференции и семинари. - 466 медийни отразявания.