Проект - Фокусирана корпоративно социална отговорност

Компания

Категория

Цялостна КСО политика на МСП

Описание на проекта

цел на проекта

Социалният проблем, към който е насочен проектът, е липсата на ясна експертна информация по обществено значими теми, както и форум за обсъждането им. Целта ни е устойчиво изграждане на гражданско образование на обществото в България и подобряване на общото му благосъстояние чрез повишаване на неговата осведоменост и достъпа до многоаспектна и същевременно експертна информация. Формулирали сме нашата цялостна КСО политика като матрица от четири процеса, които са в синергия: спомагаме за увеличаване на нивото на образованост в сферата ни на компетентност – правото; създаваме платформи за обмен на експертна информация по важни обществени теми; даваме възможност за изява на млади таланти и специалисти; мотивираме служителите си да бъдат част от една интелектуално и физически активна общност.

целева група

Проектът е насочен към всички членове на обществото, които целят да повишат своята социална информираност и култура и също да спомогнат с участието си за устойчивото развитие на България. Целева група са и служителите на кантората, които се включват заедно със семействата и близките си в проектите. Достигаме до целевите групи предимно чрез директна комуникация с групите, комуникационните ни канали в социалните медии, както и тези на партньорските ни организации.

продължителност

Основна цел на корпоративната стратегия на кантората от създаването й преди 15 години е да повишава информираността в сферата на правото и да участва в общи проекти със социално ангажирани творци и експерти. Стремим се повечето ни проекти в тази насока да бъдат дългосрочни, с приемственост и развитие, а не еднократни прояви. Вярваме, че това е най-устойчивият път към развитието на активното гражданско общество, от което зависи бъдещето на страната ни.

дейности по проекта

Разработваме проекти в три основни направления: повишаване на информираността по важни обществени проблеми и теми от сферата на правото чрез информационни кампании, обучения и дискусионни форуми; сътрудничество с творци и експерти; активно включване на целевите групи в дейностите по проектите ни. Основните ни проекти през 2021 г са: Малката книжка– проект съвместно с млади творци. Първото издание представи интересни аспекти от адвокатската професия. Второто запозна обществото с по-непознати граждански права, а в третото, съвместно с екипа на „Етюд-и-те на София“, в снимки проследихме пътя на правото у нас. Разгърнете тук: bit.ly/LawSketches Бизнесът пита – Уебинари с водещи експерти, с които представители на бизнеса дискутират важни социални проблеми (ваксините срещу Covid-19; баланса между институциите при властови преход), а около тези уебинари сме изградили практиката да предоставяме правни прегледи, разработени от нашите юристи повълнуващи обществото теми Обядвай с шефа и Талант на годината – менторски проекти, подпомагащи професионалното ориентиране на студенти по право. Месец на маратонката–Проект, популяризиращ креативност и физическа активност сред служителите.

резултати

Резултатите оценяваме предимно по обратната връзка, която получаваме от целевите групи. Освен, че популяризира творчеството на млади артисти сред по-широки обществени групи, Малката книжка обобщава по достъпен начин ценна информация за важни граждански права и историята на юриспруденцията у нас. Поредицата уебинари предоставиха експертна информация по важни и актуални проблеми на широк кръг хора. Менторските ни проекти дават възможност на младите специалисти по право да получат достоверна информация за професионалното си развитие от опитни експерти в сферата. Спортната ни инициатива не само промотира ползите от физическата активност сред служителите, но и ги стимулира да бъдат креативни и да практикуват спорт със семейството си.