Проект - EVN Презареждане

Компания

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

EVN Презареждане e проект, чиято цел е да развие и насърчи фирмената култура в посока на повече сътрудничество, чувство за принадлежност и единност, а оттам – по-висока ефективност в работата и по-висока удовлетвореност за хората в организацията. Избрахме името Презареждане, защото имахме нужда да съживим нашите ценности, да презаредим с нова енергия и да продължим напред по-силни заедно. Предложеното решение включваше серия от работилници с всички 2300 сътрудници на компанията, в които заедно да открием и утвърдим нашите корпоративни ценности – 6 принципа на работа, които ни обединяват и ни открояват в света на бизнеса. Инициирахме и поддържахме жива една мащабна дискусия, в която да говорим за това какво ни е важно и как да го постигнем.

целева група

Проектът е вътрешнофирмен с полза за персонала: всички сътрудници, оперативния мениджмънт и членовете на ръководството. Достигнахме до тях благодарение на активна комуникация през служебната имейл поща, както и флаери и плакати за сътрудниците на терен. Най-съществената част обаче бяха поредицата от лични срещи – работни групи с представители от различни организационни единици. Ключов принос имаха 22 колеги-водещи на работилниците, както и 81 колеги-посланици на проекта.

продължителност

Проектът е естествена част от нашата политика за устойчиво развитие и позициониране като отговорен работодател и социално-отговорен бизнес. EVN България е съосновател и член на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. С това подкрепяме и прилагаме всеобщо възприети ценности в трудовите норми и правата на човека. Проектът стартира през 2019 след проучване на мнението на сътрудниците, премина през новите предизвикателства на Covid-19 и приключи успешно през 2021.

дейности по проекта

През 2019г. стартирахме с разработване на идеята с външния консултант. 6 пилотни работилници с над 100 сътрудници изведоха 13 най-важни за тях принципи на поведение. Гласуване от 800 колеги от различни сфери открои 6 водещи принципа. Те бяха потвърдени от ръководството. От 02.2020г. до 09.2021г. всички сътрудници участваха в общо 157 работилници с дневни сесии и вечерен неформален блок. Номинирахме 22 колеги за водещи на работилници, за да предадат разбирането за принципите. В проектния сайт в интранет публикувахме фейсбук на водещите с послание от всеки. Пандемията през 2020г. временно замрази работилниците, но не и проекта. Работихме съобразно принципите, изпълнихме интензивна комуникационна кампания, обменихме примери и успешни истории от ежедневието. Имахме тематични месеци, рубрика „Кажи Благодаря“. Организирахме игра с предизвикателства и награда чип за всеки от принципите, индивидуални и екипни награди. Създадохме ролята Посланик, в която влязоха колеги – ролеви модели и подбудители на принципите. Финала маркирахме с 2 събития: 1 за обявяване резултатите от играта и 1 за водещите на работилници, като регионалният мениджър на EVN благодари лично на всеки един от тях.

резултати

Имаме 6 основни принципа на поведение: отговорност, сътрудничество, професионализъм, уважение, коректност и ангажираност. Имплементирахме ги в HR процеси и обучения. 100% от сътрудниците разбират идеята на проекта и познават принципите. В проучване на ангажираността през септември 2021 г. 95% от служителите отбелязаха, че принципите на поведение се прилагат в организацията. Като ефект отчитаме: • Над 150 новоназначени сътрудници за последната бизнес година • Под 1% напуснали сътрудници за същия период • Увеличаване броя на доброволците по програма „EVN за България“ с 30% • В играта се включиха над 80% от сътрудниците (1930 души). Общо 3500 чипа бяха дарени в подкрепа на Клиника по изгаряния към УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив. Чрез остойностяване на чиповете сумата надхвърли 7000 лв.