Проект - Опазване здравето и безопасността на служителите и осигуряване на заетост в условията на пандемия.

Компания

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

Опазване здравето и безопасността на служителите и осигуряване на заетост в условията на пандемия. Повишаване осъзнатостта сред служителите по отношение на тяхната безопасност, грижа за здравето и опазването на околната среда, и информационната сигурност.

целева група

Всички настоящи и бъдещи служители в компанията. Достигаме до всички служители чрез провеждане на регулярни информационни кампании. Нашите партньори, доставчици, клиенти.

продължителност

Бер-Хелла Термоконтрол е социално отговорна компания и от началото на пандемията непрекъснато подобряваме мерките за безопасност и следим обстановката в страната, за да може да реагираме своевременно на всички нови предизвикателства породени от Ковид. В допълнение на изградената ни интегрирана система по ЗБР, ООС и Качество, въведохме и допълнителни дейности, които да гарантират безопасна среда за работа на всички служители, партньори, доставчи и клиенти и да запазим тяхното здраве.

дейности по проекта

Бер-Хелла Термоконтрол е социално отговорна компания и най-важният капитал, в който непрекъснато инвестираме са нашите служители. Въведeна Интегрирана система за „Качество, Информационна сигурност, ЗБУТ и ООС“, която гарантира непрекъснато подобрение на дейностите. През 2021 година Интегрираната система беше надградена с ISO 45005:2020, „Безопасна работа в условията на пандемия от COVID 19“, като същевременно въведохме превантивни мерки: • Нови режими на вентилация и климатизация на всички работни и офис помещения, • Автоматични контролни точки за измерване на температурата преди влизане на територията на компанията. • Разделяне на човешките потоци влизащи и излизащи хора. • Правила за спазване на лична хигиена в условията на пандемия бяха разпространени и популяризирани на информационните табла. • Ежедневна дезинфекция на всички работни помещения. • Провеждане на информационни кампании със служителите. • Организиране на доброволно ваксиниране на работещи и техните семейства на територията на компанията. • Осигуряване на безплатни PCR тестове при съмнение за COVID 19. • Ежедневен контрол за спазване на всички мерки от ръководството на компанията.

резултати

Успяхме да предотвратим разпространението на вируса сред служителите и осигурихме безопасна среда за работа. Информационните кампании оказаха влияние и служителите разбират важността на предприетите мерки и ги спазват непрекъснато. По този начин се утвърдихме като стабилна и постоянно развиваща се компания, независимо от трудния период и осигурихме заетост в условията на пандемия. Успяхме да отговорим на нуждите на нашите клиенти и не допуснахме спиране на производството. В допълнение повишихме осъзнатостта на служителите по отношение на спазване на лична хигиена и грижа за здравето.