Проект - ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КООПЕРАТИВНИЯ МОДЕЛ СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

През 2021 г. ЦКС стартира Програма за популяризиране на кооперативния модел сред младите хора като възможност за преодоляване на дефицита от липсата на средно и висше кооперативно образование в България и насърчаване на младите хора за участие в кооперативни форми на сдружаване чрез създаване на собствени кооперации или заетост в кооперации от системата на ЦКС. Реализираните инициативи са част от пилотния проект, на базата на който се разработва цялостна иновативна програма, която ще предоставя на младите хора необходимите компетенции и опит за кооперативно предприемачество. Втората дългосрочна цел е на базата на реализираните пилотни проекти да бъдат направени предложения за нормативни промени и включване на кооперативната тематика в програмите на средното и висше образование в Българи

целева група

Проектът е насочен към широк кръг ученици и студенти, които са потенциални кооперативни членове. Той стартира пилотно в едно висше и две средни училища и обхваща три основни целеви групи: • завършващи студенти и студенти в магистърски програми в областта на търговията, която е основна бизнес дейност на кооперативните организации от системата на ЦКС; • ученици в гимназиален курс на обучение (9-12 клас, 15-18 години); • ученици в прогимназиален курс на обучение (5-8 клас, 11-14 години).

продължителност

Програмата за популяризиране на кооперативния модел включва разнообразен пакет от инициативи, дейности и индикатори, които са с междинен хоризонт за реализиране 2025 г. и дългосрочен - 2030 г. Пилотният проект на Програмата е със следната продължителност при отделните целеви групи: • завършващи студенти и студенти в магистърски програми в областта на търговията – 2 години (2021-2022 г.); • ученици в прогимназиален и гимназиален курс на обучение - 2 учебни години (2021/2022 и 2022/2023).

дейности по проекта

Дейностите за популяризиране на кооперативния модел сред студентите са пряко свързани с тяхното обучение и професионална реализация в направление „Икономика на търговията“ - дейност, която е структуроопределяща за кооперациите. За целта ЦКС обезпечи финансово обучението на 15 младежи от различни региони на страната в магистърската програма „Управление на търговски вериги“ и осигури стаж в кооперативни търговски обекти на завършващи студенти в специалност „Икономика на търговията“ на УНСС. Основните дейности за запознаване на учениците с кооперациите са: • беседи в часа на класа, ролеви игри, ателиета, конкурси, викторини и други екипни занимания; • включване на кооперативния модел в избираемата професионална подготовка на ученици от 10 и 11 клас; • учредяване на стипендии; • посещения на кооперативни организации и провеждане на професионални стажове, уъркшопове и тийм билдинги; • създаване на учебно-тренировъчни фирми и екипи за решаване на кооперативни предизвикателства; • тематични училища и лагери в кооперативните хотели, работещи под марката „КООП - Вашето място за почивка“; • посещения и тематични беседи в Националния кооперативен музей; • учредяване на ученически коо

резултати

Директните резултати от прилагането на проекта досега включват: • Участието на 412 ученика в дейностите по проекта; • Завършва обучението на 15 студента по магистърска програма “Управление на търговски вериги” и е проведен преддипломния стаж на 6 студента от УНСС в кооперативните търговски обекти; • Кооперативната тематика е включена в учебните планове на допълнителната професионална подготовка за 10 и 11 клас в ПГИ "Т. Влайков" гр. Клисура и учениците вече се обучават по тях.