Проект - Подобряване на екологичното здраве на обществото като двигател за укрепване на обществено благосъстояние и устойчивост

Компания

Категория

Инвеститор в околната среда

Описание на проекта

цел на проекта

Продължаване на всички политики и инициативи за опазване на околната среда, независимо от несигурната бизнес среда. Компанията инвестира в социално-отговорната си стратегия и не ограничи планираните кампании и инициативи. Това беше стратегическо решение и прието едновременно предизвикателство и възможност да докажем, че именно подобни извънредни условия са най-добрият тест за устойчивост към социалните ангажименти, които компанията ни е поела. Тест за доверието на служителите, на клиентите и на обществото като цяло. Добавихме в основата на нашите стратегически приоритети редом с опазването на околната среда разбирането, че подобряването на екологичното здраве е критичен компонент за подобряване на цялостното обществено благосъстояние и устойчивост и за икономическото възстановяване.

целева група

Програмата ни за опазване на околната среда и подобряване на екологичното здраве включва дейности и работа с множество целеви групи. На стратегическо ниво - висшият мениджмънт и акционерите; по линия на изпълнението на обвързаните в програма активности - служителите на компанията и доставчиците ни. Външните целеви групи - в две роли - на ползватели на резултатите и участници в активностите – клиенти, доставчици, партньори, медии. Ангажиране с партньори от НПО и подкрепа на чужди еко инициативи.

продължителност

Програмата за опазване на околната среда и екологично здраве се планира и изпълнява в рамките на 12 месеца, като включените дейности имат продължителност от 3 до 12 месеца. Програмата „Върни, вземи“ за поощряване на отговорно потребление и рециклиране на електронни отпадъци, насочена към потребителите, е активна целогодишно, с нарочни кампании с продължителност по 1 месец минимум 4 пъти в годината.

дейности по проекта

Eнергийна ефективност: Действията ни се базират на предприети през изминалите години инициативи, които не спираме да надграждаме, вкл. инсталиране на хибридни системи в отдалечени базови станции, без свързаност с електрическата мрежа; хибридните с-ми с включени фотоволтаични панели; инсталиране с-ми на автономно охлаждане, за увеличаване енергийната ефективност на мрежата; изграждане на централизирана климатична с-ма в централния офис, за намаляване енергията за отопление и охлаждане ВЕИ енергия: Въвеждане в експлоатация на подвижна фотоволтаична с-ма Транспорт: С цел намаляване емисии на вредни газове - вътрешноструктурни промени и оптимизация, намаляване бр. автомобили,пълно обновяване на автопарка с коли с еко режим и хибриди Разделно събиране и рециклиране: контрол на количествата излезли от употреба материали,спрямо Системата за управление на околната среда, класифициране и контрол на всички видове отпадъци резултат на дейността,събиране и рециклиране на стари аксесоари,мрежово електронно оборудване,електронни отпадъци,акумулатори от базовите станции и др;клиентска програма „Вземи и върни“ за рециклиране на мобилни телефони Потребление хартия: намаляване на хартиенитефакту

резултати

1. Eнергийна ефективност: - 18% спад в потреблението електричество в магазините, спестявайки над 586 МВч и свързаните CO2 емисии - нарастващ трафик на данни ж мрежата с исторически най-високи пикови стойности по време на COVID и ръст на бр. абонати се изразходва повече енергия - няма пропорционално увеличение на консумацията на енергия. 2. ВЕИ енергия: 12% ръст на произведената ВЕИ енергия или 85,5 МВч. 3. Транспорт: 12% спад на използвано гориво 4. СО2 Емисии: 8% спад до 2026 т. 5. Рециклиране: - над 7 т. предадени електронни отпадъци - 1 945 кг. телефони, 729 кг. батерии, 640 кг. батерии от телефони, 3709 кг. аксесоари, 58.6 тона мрежово електронно оборудване - 128% ръст на предадените чрез „Върни и вземи“ телефони 6. Потребление хартия: - 133,7 т. по-малко спрямо м.