Проект - Стратегия за инвестиция в човешкия капитал и изграждане на високи нива на удовлетвореност и мотивация в служителите по време на кризата с Covid-19

Компания

Филип Морис България ЕООД

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

През 2020г. бе изградена стратегия за инвестиция в човешкия капитал,която да се справи с предизвикателствата на Covid-19 кризата и да спомогне за постигането на един от най-важните елементи на човешката стратегия на компанията-поддържане на високо ниво на удовлетвореност и ангажираност на служителите.Оформяйки нова вътрешна култура,нашата стратегия беше разработена с участието на цялата организация и включваше 4 области: 1.Обхващане на голяма част от нуждите за обучение и развитие на нашите служители,които включваха обучения за развитие на лидерски и ръководни умения,както и обучения насочени към нуждите и предпочитанията на потребителите 2.Изграждане на цялостна програма за ангажиране 3.Разработване на програма за благосъстояние 4.Осигуряване на безопасна и здравословна работна сре

целева група

Във Филип Морис България работят около 100 служители, които са посветени на една мисия - да изградят бъдеще без тютюнев дим. Представената стратегия имаше за цел да подобри условията на труд и да приложи подходящи политики и практики за всички 100 служители в България.

продължителност

Програмата стартира в началото на 2020 г., а дейностите бяха организирани и проведени през цялата година. Тъй като нашата стратегия е част от дългосрочни усилия и визия за ангажиране на служителите, които се преразглеждат всяка година, планираме да продължим да развиваме и четирите области, посочени по-горе, и през 2021 година.

дейности по проекта

1. Развиване на лидерски умения и организране на обучения,ориентирани към потребителите;Осигуряване на достъп до глобална платформа за обучение с глобални и местни учебни активи. 2. Изграждане на цялостна програма за ангажиране на служителите,включваща дейности като изграждане и подобряване на процеса за въвеждане на нови служители в работата,както и актуализация на програмата за оценка на постижения.Програмата бе изградена със съдействието на крос-функционален екип на база на обратна връзки от нашите служителите. 3. Програмата за благосъстояние на служителите бе създадена в три основни стълба:психично,физическо и финансово благосъстояние.През 2020 г. организирахме 21 дейности,които включваха виртуални уебинари,въвеждане на програма за психично подпомагане на служителите и допълнителни дни платен отпуск за доброволчески дейности за подкрепа на общността. 4. Въвеждане на нови мерки за здраве и безопасност като отговор на кризата с Covid-19.Създаден бе комитет от служители,който да наблюдава епидемичната ситуация и да предлага съответни действия.В края на 2020г. PMBG даде възможност на своите служители да подобрят домашния си офис,като им предостави допълнителна финансова подкрепа

резултати

Нашата всеобхватна стратегия за човешки капитал и различните инициативи за ангажиране на служителите доведоха до постоянно повишаващо се ниво на рейтинга „eNPS“ за препоръчване на Филип Морис като работодател, което показва успешното прилагане на всички гореописани програми и инициативи през 2020 г. Компанията традиционно организира проучвания за ангажираност на служителите на годишна база, последвани от задълбочен анализ на резултатите. Чрез тях измерваме 8 различни измерения на eNPS, които проследяваме с регулярни проучвания веднъж или два пъти годишно. Ръководството на компанията прозрачно споделя резултатите със служителите и проследява с фокус групи ефективността на създадените инициативи и плана за действие, целящи да действат в областите, определени като елементи за подобряване.