Членове

Асарел-Инвестмънт


уебстраница

Асарел-Инвестмънт

„Асарел-Инвестмънт” ЕАД е 100% дъщерно дружество на най-голямата българска компания за открит добив и обогатяване на медни руди „Асарел-Медет“ АД.

Нашата мисия е да придобиваме, развиваме и управляваме перспективни проекти по начин, който гарантира устойчива доходност за нашите акционери. Подхождаме отговорно и с уважение към създаването на стойност за нашите партньори и служители.

„Асарел-Инвестмънт“ осъществява управлението и контрола на дъщерните и смесените дружества на компанията майка „Асарел-Медет“, както и развитието на перспективни инвестиционни проекти в различни области.

Устойчива минна индустрия – това е приоритетното направление за групата „Асарел“ и в него са ангажирани над 80% от финансовите и материални ресурси на дружеството. Инвестициите в технологична иновация, максимално комплексно и дълбочинно оползотворяване на минералните ресурси, и увеличаване на минерално-суровинната базачрез активна проучвателна дейност и придобивания  са от основно значение за стратегическото развитие на това направление. Приоритетни са проектите за увеличаванена ефективността на производството и гарантиране на дългосрочното устойчиво, екологосъобразно и безопасно минно производство в страната и чужбина.

Други стратегически направления за групата са логистика, екологична енергия, туризъм и спорт, образование, култура, здраве, недвижима собственост и финанси.