Членове

Еко Глоуб


уебстраница

Еко Глоуб

„Еко Глоуб” ООД е създадено през 2012 г. с цел консултиране, подготовка и изпълнение на проекти в областта на енергийната ефективност и проекти, финансирани от Европейския съюз. Вписано е в публичния регистър на Агенцията за устойчиво енергийно развитие за обследване и сертифициране на сгради (Удостоверение № 00362/25.01.2013 г.), както и за обследване на промишлени предприятия (Удостоверение № 00065/25.01.2013 г.).

Сред дейностите попадат:

  • изготвянето на оценка за съответствие за енергийна ефективност на инвестиционни проекти;
  • изготвяне на сертификати за проектни енергийни характеристики;
  • обследване за енергийна ефективност на съществуващи сгради;
  • сертифициране на сгради за енергийна ефективност;
  • обследване за енергийна ефективност на промишлени системи;
  • проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации в сгради.

Основни клиенти на „Еко Глоуб“ ООД са компании за добив и производство на инертни материали и производство на асфалт и асфалтови смеси. Сред тях са и предприятия от различни области на производството – шивашки, металургични, химически и др., както и собственици на сгради с различно предназначение – медицински центрове, хотели, дружества с търговска дейност и др.

„Еко Глоуб” ООД участва и като консултант и изпълнител в реализацията на дейности, свързани с обучения и повишаване на професионалната квалификация на служители от държавната администрация по Оперативна програма „Административен капацитет”. Най-големите договори на дружеството са с Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, Община Радомир, Община Перник и др.

Дружеството притежава и лицензиран Център за професионално обучение (ЦПО) и Център за информация и професионална ориентация (ЦИПО).