Новини от БФБЛ и партньори

Българската Хартата на многообразието участва в конференцията „Многообразието в бизнеса“ 2023 в Гърция

10 октомври 2023
Българската Хартата на многообразието участва в конференцията „Многообразието в бизнеса“ 2023 в Гърция

Програмата NICE бе представена в специален панел  

Хартата на многообразието в България* взе участие в конференцията "Многообразие в бизнеса" на 5 октомври в Атина, Гърция по покана на организаторите от гръцката Харта на многообразието.

Годишното събитие на високо ниво се организира за пети път и има за цел да насърчи равните възможности, многообразието и приобщаването на работното място и в обществото чрез споделяне на добри практики и дискусия по актуални теми. 

Хелена Дали, европейски комисар по въпросите на равенството, се обърна към участниците чрез видеопослание, а сред официалните гости бяха Адонис Георгиадис, министър на труда и социалните въпроси, и д-р Домна Михайлиду, заместник-министър на образованието, религиозните въпроси и спорта, както и други представители на публичния сектор в Гърция.

След вдъхновяващата встъпителна реч на Емануела Верхаген, консултант по многообразие, коуч по лидерство и активист за правата на човека, конференцията продължи със серия от панелни дискусии по теми като невроразнообразието като възможност за бизнеса, как да измерваме резултатите в областта на D&I, защо e важна политиката на приобщаване на работното място и как да преодоляваме стереотипите по увлекателен и интерактивен начин. Сред участниците, общо над 250, бяха мениджъри на компании, експерти, активисти, обществени фигури.

Българската Харта на многообразието, заедно с Хартите от Кипър, Гърция, Литва и Румъния, запознаха аудиторията с програмата NICE** за насърчаване на неутрална и приобщаваща комуникация в корпоративна среда. В специален панел петимата регионални партньори представиха усилията си, като се фокусираха върху резултатите от проекта до момента, предизвикателствата и значението на въвеждането на приобщаващи и неутрални комуникационни политики като част от успешните стратегии за управление на многообразието.  

Българската Харта беше представена от Мария Стоянова, анализатор в Центъра за изследване на демокрацията, и Ани Иванова, мениджър комуникации в БФБЛ. 

Мария Стоянова акцентира върху направеното в рамките на проекта проучване и току-що завършения доклад От думи към действия: Насърчаване на приобщаваща комуникация на работното място (“From Words to Actions: Enhancing Inclusive Communication in the Workplace”), на който е автор. Мария Стоянова подчерта съществената функция на приобщаващата комуникация в прогресивните работни места и разгледа ключовия въпрос за осведомеността и нуждите от обучение в тази област. В изказването си тя подчерта взаимовръзката на измерения като избягване на стереотипи и предразсъдъци с други аспекти на приобщаващото общуване, като например чувствителния към пола и културата език. Мария подчерта сериозен пропуск, установен от проучването на NICE - само 20% от респондентите са преминали обучение, докато преобладаващата част от тях (90%) желаят да подобрят уменията си за приобщаваща комуникация. Тя подчерта недостатъчното отчитане на значението на приобщаващата комуникация и призова за специално обучение, обхващащо различни взаимодействия във вербален, невербален, пряк, онлайн, текстов и визуален формат.

Ани Иванова посочи съществуващи добри примери от компаниите, идентифицирани по време на проучвателната фаза, и значението на практическите инструменти за приобщаваща комуникация.Част от компаниите, при това не само големите мултинационални корпорации, вече прилагат инициативи за повишаване на информираността относно специфики при наемането на хора с различни потребности, както и за приобщаваща комуникация на ЛГБТ+ служители. От една страна, тези отделни вече съществуващи добри практики показват нивото на осъзнаване в корпоративния сектор за нуждата от създаване на толерантна и приобщаваща работна среда и ролята на езика в този процес. От друга, те подчертават и небходимостта от по-цялостен, стандартизиран подход и практически инструменти за обучение, които програмата NICE ще предложи.

В разговора се включиха и мениджъри на компании, които споделиха опита си, свързан с приобщаването в работна среда, и добавената стойност за организациите.

*Харта на многообразието в България - Съвместна инициатива на Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) и Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) за насърчаване на управлението на многообразието на работното място. Хартата на многообразието в България насърчава компаниите да създадат и прилагат политики за управление на многообразието, предотвратяване на дискриминацията и равно третиране.

Стартирана през 2020 г. от БФБЛ и ЦИД заедно с 12 компании учредители, днес Хартата на многообразието обединява над 60 подписали я страни, предимно частни компании, но също и граждански организации, и техните над 5500 служители. С подписването на Хартата всяка организация се ангажира да насърчава равните възможности на работното място и получава достъп до широка мрежа от контакти, публикации и инструменти за мониторинг, оценка и насочване на политиките. Българската Харта е част от европейската Платформа на Хартите на многообразието, която обединява 26 страни от Европейския съюз, а членовете й се възползват от обмена на идеи, добри практики и ресурси между националните харти.

За повече информация: www.diverse-bg.eu

**Програма NICE - Програмата за неутрална и приобщаваща комуникация в корпоративна среда NICE (Neutral and Inclusive Communication in Corporate Environments) е съвместна инициатива на Хартите на многообразието в България, Кипър, Гърция, Литва и Румъния за изграждане на приобщаваща и толерантна работна среда чрез предлагане на нови и иновативни програми за обучение и изграждане на капацитет. Проектът е съфинансиран от програмата "Граждани, равенство, права и ценности" (CERV) на Европейския съюз. Обучението цели да постигне многобройни резултати като развитие на знанията, уменията и нагласите, подобряване на организационната култура, подобряване на уменията за работа с различни групи.

За повече информация: www.nice-project.eu