Годишно общо събрание 2024

30 май 2024
Годишно общо събрание 2024

ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Годишното Общо събрание на БФБЛ ще се състои на 30 май 2024 г. (четвъртък) от 16,00 часа (регистрация от 15,45 ч.) в гранд хотел „София”, зала „Триадица”. 

Важно: Общото събрание се свиква по инициатива на УС на БФБЛ по реда на чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Съгласно чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 4 от Устава на сдружението при липса на кворум в 16,00 ч. събранието ще бъде отложено с 1 час и ще започне в 17,00 ч. независимо от броя на явилите се членове. През това време ще проведем коктейл с възможност за разговори и обмен на идеи и опит.

По време на срещата ще бъдат представени финансови и други отчети и ще се проведат избори за членове на Управителния съвет и за заместник-председател на БФБЛ. Моля, запознайте се и с дневния ред на предстоящото Общо събрание.

Управителите на компаниите членове са поканени да потвърдят участието си или да уведомят офиса на БФБЛ за името на писмено упълномощеното от тях лице, което ще ги представлява на Общото събрание, до 15 часа на 30 май 2029 г. (четвъртък) на тел.: 02/ 986 5202 или чрез попълване на регистрационния формуляр. При невъзможност за лично присъствие е необходимо да подпишат и подпечатат пълномощно.

Моля, вижте номинационния формуляр, който при желание да  попълните и изпратите до офиса на БФБЛ до 29 май 2024 г. (сряда) на имейл: office@bblf.bg. Компаниите членове на БФБЛ имат право да номинират кандидати и на място по време на Общото събрание.

Всички документи за Общото събрание са на разположение и в офиса на БФБЛ.

Очакваме Ви на 30 май!