ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ 2023

31 май 2023
ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ 2023

Годишното Общо събрание на БФБЛ ще се състои на 31 май 2023 г. (сряда) от 16,00 часа (регистрация от 15,45 ч.) в гранд хотел „София”, зала „София”. 

Общото събрание се свиква по инициатива на УС на БФБЛ по реда на чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Съгласно чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 4 от Устава на сдружението при липса на кворум в 16,00 ч. събранието ще бъде отложено с 1 час и ще започне в 17,00 ч. независимо от броя на явилите се членове. През това време ще проведем коктейл с възможност за разговори и обмен на идеи и опит.

Заповядайте на тази важна среща, по време на която ще бъдат представени финансови и други отчети и ще се проведат избори за членове на Управителния съвет и за контрольор на БФБЛ.

Запознайте се с дневния ред на предстоящото Общо събрание, както и с останалите материали.

Моля да потвърдите Вашето участие или да уведомите офиса на БФБЛ за името на писмено упълномощеното от Вас лице, което ще Ви представлява на Общото събрание, до 15 часа на 31 май 2023 г. (сряда) на тел.: 02/ 986 5202 или чрез попълване на регистрационния формуляр. Ако нямате възможност да присъствате лично, моля, подпишете и подпечатате пълномощно.

Моля, вижте номинационния формуляр, който при желание може да попълните и изпратите до офиса на БФБЛ в срок до 30 май 2023 г. (вторник) на имейл: office@bblf.bg. Компаниите членове на БФБЛ имат право да номинират кандидати и на място по време на Общото събрание.

Всички документи за Общото събрание са на разположение и в офиса на БФБЛ.

Очакваме Ви на 31 май!