Общо събрание 2022

31 май 2022
Общо събрание 2022

ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Годишното Общо събрание на БФБЛ ще се състои на 31 май 2022 г. (вторник) от 16,00 часа (регистрация от 15,45 ч.) в гранд хотел „София”, зала „Триадица”.

Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет на БФБЛ по реда на чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Съгласно чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 9, ал. 4 от Устава на сдружението, при липса на кворум в 16,00 ч. събранието ще бъде отложено с 1 час и ще започне в 17,00 ч. независимо от броя на явилите се членове. В това време ще има възможност за срещи и разговори на членовете.

Заповядайте на тази важна среща, по време на която ще бъдат представени финансови и други отчети и ще се проведат избори за членове на Управителния съвет и председател на БФБЛ.

Запознайте се и с дневния ред на предстоящото Общо събрание.

Моля да потвърдите Вашето участие или да уведомите офиса на БФБЛ за името на писмено упълномощеното от Вас лице, което ще Ви представлява на Общото събрание, до 15 часа на 31 май 2022 г. (вторник) на тел.: 02/ 986 5202 или чрез попълване на регистрационния формуляр. Ако нямате възможност да присъствате лично, Ви молим да подпишете и подпечатате пълномощно.

Моля, вижте номинационния формуляр, който при желание да попълните и изпратите до офиса на БФБЛ до 30 май 2022 г. (понеделник) на имейл: office@bblf.bg. Компаниите членове на БФБЛ имат право да номинират кандидати и на място по време на Общото събрание.

Всички документи за Общото събрание са на Ваше разположение в офиса на БФБЛ.

Очакваме Ви на 31 май!