Новини от членовете на БФБЛ

Фондация „За Нашите Деца“ разгръща дейността си в област Пловдив

12 февруари 2021
Фондация „За Нашите Деца“ разгръща дейността си в област Пловдив

Над 60 представители на държавната и местни власти от област Пловдив, на работещите с деца в ранна възраст професионалисти в социалната, образователната и здравната сфери, родители се включиха в организирания от фондация „За Нашите Деца“ дискусионен форум „Заедно за  по-добра грижа за децата“. Форумът обсъди постиженията в прилагането на интегрирания подход и координираното предоставяне на услуги за деца и семейства, създадени с общите усилия на екипа на фондацията и 8 общини в област Пловдив (Родопи, Стамболийски, Марица, Асеновград, Садово, Куклен, Пловдив и Перущица). Участниците във форума се обединиха около необходимостта да продължи прилагането и разширяването на пилотираната програма за взаимодействие между системите и на интегриран подход в подкрепата за децата в риск или с трудности в развитието.

С разкриването през тази година на Комплекса за ранно детско развитие в Пловдив ние продължаваме развитието и въвеждането на интегрирания подход в грижата за децата в ранна възраст, ще разгърнем дейността на мобилните екипи. Ще надградим създадената с общи усилия Програма за взаимодействие между системите, и ще работим за разширяване на прилагането й, за да работят те в пълен синхрон в най-добрия интерес на детето, заяви Мариана Тасева - заместник директор на фондацията. 

Категорична готовност за  подкрепа и съдействие на дейността на фондацията за ранното детско развитие изрази от името на кмета на община Пловдив г-жа Добринка Бинева. Благодарим, че имате силата да обединявате, че знаете откъде сме тръгнали и къде искаме да стигнем. Децата имат право да получат най-добра грижа от най-ранната си възраст, необходими са целенасочени действия и ние можем да го направим заедно, каза г-жа Бинева.   

По време на форума бяха отчетени постиженията на реализираната от фондацията в партньорство с 8-те общини инициатива за подобряване на системата от услуги за социално включване и постигане на комплексен подход при подкрепата на децата в нужда и техните семейства за преодоляване на дефицитите в грижата за децата в област Пловдив  и разширяване на възможностите на общините да предложат повече услуги за активно социално включване на тези деца и семейства, чрез въвеждане на интегриран подход и координирани междусекторни услуги.

От старта на съвместната ни дейност през 2019 г. разкрихме три нови програми. С програма „Индивидуална оценка на потребностите и насочване към социални и интегрирани услуги“ към нашия Център за обществена подкрепа „За деца и родители“ в Пловдив осигурихме възможност на 272 деца в нужда и техните семейства да ползват мобилни подкрепящи услуги.Помогнахме на 108 деца да ползват специализирани услуги едновременно в различни области, но обвързани в едно цяло, което произтича от комплексния подход към нуждите на децата. Проведохме над 70 информационни срещи с родители и други специалисти и ги запознахме с нашия подход и възможности.

По Програма „Консултиране и терапевтична подкрепа“ осигурихме няколко интердисциплинарни услуги от специалисти и дадохме възможност на 67 деца и техните семейства да получат специализирана подкрепа от различни специалисти (специалист ранна детска интервенция, логопед, рехабилитатор и кинезитерапевт, както и медицински специалисти) съобразно техните индивидуални нужди и план за подкрепа. По модела за ранна детска интервенция подкрепихме развитието на 11 деца и работихме в партньорство с техните родители. Дадохме възможност на семейства с нисък социален статус да ползват напълно безплатно логопедични услуги и рехабилитация - търсени, но изключително недостъпни в малките населени места. Трима медицински специалисти се включиха в подкрепата за една част от децата, с които работихме, предоставиха индивидуални медицински консултации и оказаха решаваща подкрепа в домашна среда за деца с увреждания или здравословни проблеми, там където достъпът до здравна грижа се оказа труден. 

 

Включихме 215 деца в програмата „Подкрепа за развитие и социализация на деца от уязвими групи“, които участвахазаедно в спортни, музикални и образователни игри, в арт ателиета, приготвяха заедно храна, радваха се на театрални представления, развиха нови умения и се справят с нови предизвикателства.

Ресурсите, които трите разкрити програми осигуриха в полза на местните общности включиха по един съвсем естествен начин нуждата от изграждане на редица взаимодействия, на които да градим партньорства. Мобилността на услугите беше изключително тяхно предимство, защото те можаха да достигнат до всяко едно място в общността. Моделът на тази организация спрямо индивидуалните нужди на детето и семейството осигури значителна добавена стойност към ресурсите на местната общност и помогна за социалната интеграция на уязвимите деца в живота на общността.

Работна група от 22ма експерти в сферата на социалните дейности, образованието и здравеопазването създаде Програма за взаимодействие, която регламентира интегрирания подход и взаимодействието в различните етапи от работата по случай и интегрирането на програмата на местно ниво.

Програмата беше разработена, за да отговори на съвременните нужди при развитието на интегрирания подход в предоставянето на услуги и да приложи на практика новото законодателство. Основната й цел е да се подобри координацията между различните системи (здравна, социална и образователна), чрез използване на механизми за взаимодействие между всички ангажирани страни, за да се постигне интегриран подход в предоставянето на комплексни услуги за деца и семейства, както и да повиши нивото на превенция на рисковите фактори, като подобри информираността, сигурността, ангажираността, социалното включване и благополучието на децата и семействата в местните общности.

Програмата работи чрез система от взаимодействия между семействата и специалистите във всяка община. На територията на общините действат местни координатори, към които постъпва информация за децата нуждаещи се от комплексни услуги. Те задействат мрежа от координационни връзки на ниво община, насочват семейството към необходимите услуги и съдействат за координацията между включените в подкрепата специалисти. При недостиг на една или няколко услуги в съответната община местните координатори подават информация към създадения от фондация „За Нашите Деца“ Единен координационен център в гр. Пловдив, който взаимодейства на няколко териториални нива, за да може да се осигури необходимата подкрепа.

 Дискусионният форум се реализират в  рамките на проект „Инициатива за развитие и социално включване 2014-2020“, финансиран от Европейски съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и съфинансирана от Европейски социален фонд.

 


Още новини