Проект - Дънди Прешъс Металс Крумовград инвестира в бъдещето на Община Крумовград

Компания

Категория

Цялостна КСО политика на МСП

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Да насърчи реализирането на проекти, които осигуряват дългосрочна устойчивост за Община Крумовград и трайни ползи за жителите й. Чрез сътрудничество в икономическо и социално отношение, и включване на голям брой бенефициенти, проектът цели: • осигуряване на заетост • развитие и надграждане на умения и квалификации • подкрепа за развитието на областите здравеопазване, образование, култура, спорт • подобряване на инфраструктурата и създаване на благоприятни условия за развитие на малък и среден бизнес • грижа за околната среда • развитие на туризма.</p>

целева група

<p>Инвестираните средства за подкрепа на проекти и инициативи за подобряване на инфраструктурата, здравеопазването и образованието, развитие на културата и спорта, са пряко в полза на населението на Община Крумовград (18423 жители). Сред целевите групи са също местният бизнес и местната администрация.</p>

продължителност

<p>Проектът стартира през 2015 г. с подписването на Меморандум за разбирателство между Дружеството и Община Крумовград. Продължава вече 5 години. Основна цел на Меморандума е подобряване условията на живот и подкрепа устойчивото развитие на общината. Проектът е и грижа за служителите на Дружеството, 90% от тях са местни жители.</p>

дейности по проекта

<p>Реализирани проекти в периода 2015 - 2018 г., Община Крумовград с прилежащите</p>

резултати

<p>• създадени над 400 работни места (пряко назначени и подизпълнители по строителството на обекта) • над 30 младежи се върнаха от чужбина в родното си място, за да работят в ДПМ Крумовград • желание за учене и развитие – нуждата от специалисти в различни сфери допринася за непрекъснато надграждане на умения и квалификации и придобиване на нови знания от служителите • съществена промяна в средата и качеството на живот в общината – нова инфраструктура, повече възможности за бизнес и туризъм, богат културен живот • укрепване отношенията между общинска администрация, общественост и бизнес</p>