Проект - Енергийно неутрален ВиК бизнес

Компания

Категория

Инвеститор в околната среда

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Непрекъснат процес за оползотворяване на отпадъчни продукти при пречистването на води, свързан с постоянно усъвършенстване на технологията и повишаване на енергийната ефективност. Паралелно се гарантират параметрите за очистване на градските канални води и се допринася за екологичното състояние на р. Искър.</p>

целева група

<p>Ползите са измерими в два аспекта. Първия е вътрешен, защото дава шанс за енергийна независимост на обекта. Втория, оказва влияние на външната среда и всички жители на града, опазвайки околната среда и превръщайки опасните отпадъци в полезна енергия.</p>

продължителност

<p>Проектът не е обвързан с краен срок, защото приемаме за наша мисия опазването на околната среда. Ето защо, ежедневно търсим и прилагаме мерки за повишаване на ефективността и увеличаване на производството на електроенергия.</p>

дейности по проекта

<p>Основните дейности за постигане на целите започват през 2014 г. с провеждането на одити и анализи, за очертаване на пътя и стратегията за постигането на целта, като първите резултати са налице още през 2015 г. - произведената електроенергия е със 7% повече от консумираната. От тогава, процесът не спира да се развива и подобрява. След приключването на всеки проект се провеждат срещи на ангажираните в експлоатацията и поддръжката на новите обекти, като са проведени повече от 4 обучения с над 50 участника.</p>

резултати

<p>1. Постигнатите резултати в енергийна независимост през годините, както следва: - 2015г. - 107% - 2016г. - 111% - 2017г. - 123% - 2018г. - основен ремонт на ко-генераторите и достигане до 115%. 2. Опазване на ресурсите, чрез осигуряване на иновативни и устойчиви решения, за да се добива само абсолютно необходимото. • Съхраняване на баланса на екосистемите. • Свеждане до минимум на въздействието надолу по веригата, така че да се защити по-добре човешкото здраве и околната среда.</p>