Проект - Кауфланд подпомага 11 български фермери да се сертифицират по Global G.A.P

Компания

Категория

Инвеститор в околната среда

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Бълг. производители все още изпитват трудности да посрещнат високите изисквания на търговските вериги относно качество и безопасност на продуктите. Кауфланд подпомогна 11 бълг. производители да се сертифицират по международния стандарт Global G.A.P. Стандартът дава рамка за най-добрите земеделски практики. Основните му акценти са върху управление на рисковете и обезпечаване на произвежданите продукти. GGAP гарантира осигуряването на ЗБУТ, оценка на въздействията и опазване на околната среда</p>

целева група

<p>Проектът е насочен в подкрепа на всички бълг. производители на плодове и зеленчуци - да управляват своето производство така, че да гарантират безопасността на продуктите за всички потребители по веригата. Така те развиват своя капацитет и имат възможност да реализират продукция си на европ. пазар.</p>

продължителност

<p>Проектът е по програма на Световната банка и обхваща провеждане на обучения, консултация при внедряване на система за управление, одит в производствата и издаване на сертификат за съответствие. Проектът започва през 2017г, но цялата съществена част се провежда през календарната 2018г.</p>

дейности по проекта

<p>Дейностите по проекта могат да се опишат в следната последователност: I стъпка – организиране на обучения на производителите по изискванията на стандарта II стъпка – изготвяне на GAP анализ за текущото състояние на организациите III стъпка – Изготвяне на индивидуални планове за реализация на проекта (Action plan) IV стъпка – Междинен доклад за напредъка по проекта V стъпка – Разработване на всички процедури и провеждане на всички лабораторни тестове. VI стъпка – Вътрешен одит на организациите VII стъпка – Провеждане на външен одит от сертифицираща организация и издаване на сертификат. VIII стъпка – Финален доклад.</p>

резултати

<p>Резултатът е 11 сертифицирани български производители на плодове и зеленчуци, които благодарение на този сертификат ще могат да реализират своята продукция на целия европейски пазар. По този начин развиват своето производство и предоставят изцяло безопасни и качествени продукти. Изискванията на сертификата имат и подчертано екологично значение, защото се контролира използването на разрешени торове и отговорно използване на всички природни ресурси необходими за производството – почви и води.</p>