Проект - LIVE Motivi

Компания

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Всички живеем в динамични времена, в които трябва да съвместяваме множество роли и да се адаптираме бързо към голям брой промени. За да помогне на служителите си да се справят с предизвикателствата на професионалния и личния живот и постигането на баланс между тях, пред 2015 г. УниКредит Булбанк постави началото на проекта Live Motivi - серия от събития, по време на които служителите на банката, в работно време, могат да получат повече информация по теми извън професионалните им компетенции – като например здравословно хранене и двигателен режим, тайните на будистките монаси, на стила и т.н.</p>

целева група

<p>Всички служители на УниКредит в България. При интерес към съответна тема се организират допълнителни сесии. Сесиите се заснемат и след това се публикуват на интранет страницата на банката или в социалната мрежа Yammer – така всички, които не могат да присъстват, могат да гледат сесията в удобно за тях време.</p>

продължителност

<p>Live Motivi стартира през 2015 г. и няма планиран край. Обратната връзка от служителите показва нарастващ интерес към темите. Темите в проекта следва да бъдат така дефинирани, че да може в рамките на 2 ч., каквато е продължителността на всяка сесия, участниците да получат отговарящо на нуждите съдържание.</p>

дейности по проекта

<p>Всяка от сесиите в Live Motivi се реализира през следните етапи: идентифициране на тема; избор на доставчик с високо ниво на компетентност; дефиниране на съдържание на сесията; покана към служителите; записване на участниците; провеждане на сесията; обратна връзка от участниците. Сесиите на Live Motivi се провеждат в работно време и най-често в сграда на банката – с това се цели осигуряване на достъп до участие на повече колеги. Пак със същата цел, сесии се организират и в регионалните центрове на УниКредит извън София. Глобалната цел на проекта е да се повишава ангажираността на служителите.</p>

резултати

<p>В Live Motivi до момента са били организирани около 50 сесии по 13 теми. Всичко това води до по-добра мотивация на служителите, усещане, че банката се грижи не само за професионалното им развитие, а и за личностното им израстване. По-добрата мотивация неминуемо води и до по-добро представяне на работното място. Макар и стартирана преди години инициативата се вписва отлично в обещанието на УниКредит Булбанк като работодател, че дава възможност за постигане на баланс между работа и личен живот (#dowhatmatters).</p>