Проект - Шанс за всички

Компания

Категория

Цялостна КСО политика на МСП

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Интерграция на хора в неравностойно положение и учащи се, с цел развитието им в областта на туризма и бъдещо кариерно ориентиране и развитие. По-добро интегриране в процесите свързани с качествено обслужване на клиенти в хотелиерския бранш в международна верига хотели. Развитие на човешките ресурси в туристическия бизнес.</p>

целева група

<p>1. Ученици и студенти от професионални гимназии и университети в областта на туризма. 2. Хора в неравностойно положение, който търсят възможности за работа и развитие.</p>

продължителност

<p>за група 1- една учебна година с намерение за продължаване в дългосрочен план за група 2- срочни трудови договори от една година с намерение за продължаването им</p>

дейности по проекта

<p>Въвеждаща програма на Accorhotels- Обучение свързано с основните изисквания към служителите на AccorHotels, лоялна програма за клиенти, Удовлетворение на клиенти, видове услуги, който предлага хотела, Корпоративна социална отговорност. Провежда се групово от мениджър отдел. Обучение на работното място, свързано със специфичните дейности за всяка професия и във всеки отдел. Обучението се провежда от ръководителите на отделите, както и от ръководителите на смените- професионалисти в съответната сфера. 1. От училищата сме поели над 35 ученици и студенти през учебна година 2018г., като планираме да продължим проекта. 2. Имаме наети 4 души, които са в неравностойно положение, който работят в различни отдели, на различни позиции. Отношението ни към тях е като към всеки служител на хотела, без да поставяме граници помежду ни. Надяваме се да бъдат доволни и да продължат работата си при нас!</p>

резултати

<p>1. След приключване на една фаза от обучителната програма имаме наети на постоянна работа трима души от обучаваните при нас учениеци. 2. Интегрирането на служителите в неравностйно положение към момента се развива повече от успешно- единият служител е преминал на постоянене трудов договро, а останалите трима много добре се справят със задълженията си и вярваме, че ще останат наши служители.</p>