Проект - Устойчиво развитие на общностите в регион Ловеч, чрез подобряване на достъпа до качествено образование

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

<p>ТИТАН Златна Панега и “Заедно в час” работят в партньорство за постигане на устойчиво положително развитие в общностите в с. Черни Осъм,с. Орешенe,с. Дерманци,с. Брестница. Това се постига чрез увеличаване на възможността за достъп до качествено образование чрез мотивирани учители, използващи нови и ангажиращи методи на преподаване, чрез работа за развиване на ключови умения и академични познания, насочени към всеки един ученик и достигайки до стотици деца.</p>

целева група

<p>Ученици в начален и среден курс на обучение в партньорски училища на “Заедно в час” в с. Черни Осъм, с. Орешенe, с. Дерманци, с. Брестница в регион Ловеч.</p>

продължителност

<p>За постигане на визията за КСО, практиките на ТИТАН се основават на ценностите и Етичния кодекс на компанията. ТИТАН подкрепя възпитаниците от програмата като през последните години партньорството се развива, обхващайки и подкрепа за инициативи, водени от тях в региона (Грамотко,Училищни чудеса.)</p>

дейности по проекта

<p>Основните дейности по проекта през учебната 2017-2018г. се определят от целите, които проектът си поставя – привличане, обучение и подкрепа на възпитаници от програмата на “Заедно в час” в общностите в регион Ловеч, и повишаване на мотивацията на учениците:</p>

резултати

<p>За 2017-2018г., 7 учители по програма “Заедно в час” активно работят с над 500 ученици в региона, с подкрепата на ТИТАН. Учениците бележат прогрес в мотивацията и резултатите си, а част от родителите им получават допълнителна подкрепа за предотвратяване на раннoто отпадане на ученици. Напредъкът се дължи на целенасочената и упорита работа на учителите по програматa и взаимодействието с екипите в училищата-партньори, осигуряването на благоприятна среда от директорите и общността.</p>