Проект - Подкрепа на бежанци в тяхната интеграция и повишаване осведомеността относно техните проблеми

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

<p>От 2015 г. Experian България партнира с Каритас София предоставяйки дейности на бежанци живущи на територията на бежанските центрове в София. Цел:успешна адаптация и интеграция, културна ориентация, повишаване осведомеността сред местното население, превенция от ранно отпадане от образователната система, достъп до образование, достъп до пазара на труда, ангажиране на местното население в подкрепа на търсещи и получили международна закрила, чрез Проект бежанци, който работи изцяло с доброволци.</p>

целева група

<p>Деца, младежи, възрастни и жени бежанци получават ежедневена подкрепа от специалисти на Каритас София, които работят на територията на бежанските центрове в София и в Център за интеграция на бежанци и мигранти "Св. Анна". Повишаване информираността сред местното население, чрез събития и кампании.</p>

продължителност

<p>Проектните дейности,насочени към личното и общностно овластяване и адаптация на бежанци,достъпа им до oбразователната система,пазара на труда и финансови услуги,са в синхрон с глобалната ни политика. Даваме 3 дни отпуск за доброволчесто и наши служители активно се включиха в изпълнението на проекта.</p>

дейности по проекта

<p>Образователни и рекреативни дейности за бежанци, екскурзии и културни събития, достигнали до около 1000 бенефициенти годишно. Образователна подкрепа за деца посещаващи училище. Осигуряване на място на жените за срещи където общуват и развиват своите умения. Финансово обучение, помагащо им да управляват своите финанси. Партньорство с местни училища и провеждане на часове по толерантност. Включване на българи и чужденци в доброволчески дейности и повишаване на осведомеността сред българите. Фестивал на Солидарност (2017 и 2018 г), организиран от Каритас София в сътрудничество с Мулти Култи. Баба Марта Барзала спортен маратон - 4 години подред, чрез игри, директно ангажирахме много семейства в София с бежанските въпроси. Менторска програма: повече от 150 души всяка година от Ирак, Иран, Пакистан, Сирия, Ливан и Афганистан имаха възможност да създадат нови приятелства и да практикуват български език. 2018 г. издадохме книга от 15 детски приказки, написани и илюстрирани от деца бежанци.</p>

резултати

<p>Проектът промени живота на хората в бежанските центрове: образователните дейности спомогнаха децата да се запишат в училище;подкрепата при усвояването на учебния материал спомага превенцията от ранно отпадане от училищата. Адаптация и интеграцията, създавайки трайни контакти между българи и бежанци и ангажирайки местното население с бежанските въпроси. Подкрепа на учителите и адаптация в училище. Работата с жени им дава шанс да започнат работа, да научат езика и да бъдат пълноценни граждани.</p>