Проект - Цялостна КСО политика на ОББ

Компания

Обединена българска банка (ОББ)

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Корпоративната устойчивост и отговорност на ОББ не е самоцел, нито следване на модерна тенденция, а нашият начин на правене на бизнес. Само чрез превръщане на устойчивостта в неизменна част от корп. ни стратегия допринасяме за позитивни промени в обществото, в което развиваме бизнеса си. Затова, за да заемем истинска роля в обществения живот и да отговорим на новите нагласи и очаквания на всички заинтересовани страни, предприемаме поредица от целенасочени действия с грижа и мисъл за обществото.</p>

целева група

<p>Възприемаме осъществяването на значими цели, насочени към създаването на развито и осъзнато общество, като водеща активност, в която можем да въвлечем и служителите ни, така че да се превърнат в по-устойчиви усилия, допринасящи за състоянието на цялото общество, в което развиваме дейността си.</p>

продължителност

<p>Цялостната политика за КСО на банката се развива в 4 посоки - финансова грамотност, околна среда, предприемачество, здраве. Убедени сме, че никоя не заслужава нищо по-малко от дългосрочни цели и категоричните ни намеренията да бъдем компания еталон във всеки един аспект на дейността ни.</p>

дейности по проекта

<p>В рамките на 4-те посоки, в които развиваме политиката за социална отговорност на ОББ през 2018 г. реализирахме или нови поредици от вече съществуващи инициативи, или поставихме началото на изцяло нови такива. Част от тях бяха: Финансова грамотност – 5 видео урока на теми дебитни и кредитни карти, оборотен и инвестиц. кредит, акредитив Околна среда – в края на 2018 год. ОББ премина успешно втори надзорен одит, с който затвърди успешното прилагане на принципи и спазването на целите, заложени в приетия от ръководството Наръчник на Система за управление на околната среда Насърчаване на предприемачество – ОББ връчи специална награда в рамките на WebIt Founders games и подкрепи 25 стартиращи компании с менторство Здраве – участие в над 20 собствени или партньорски спортни събития, които имаха за цел да провокират служителите да се движат и даряват изминатите километри за благородни каузи, мотивирани от ангажимента на КВС Груп да монетаризира изминатото от тях разстояние.</p>

резултати

<p>Финансова грамотност – 5 видеа с 93 801 гледания Околна среда – 100% от електроенергията, доставяна във всички обекти на ОББ, е произведена от възобновяеми източници, собственост на ЕнергоПро; 4 амортизирани коли бяха подменени с 4 електромобила; 100% увеличение на използването на служебни велосипеди (общо 650км/2018 спрямо 315км/2017) Здраве – за 2 месеца служителите на Групата изминаха и дариха 125 873 км. В резултат „спечелиха“ 145 638 лв. за България, които разпределихме сред 5 реципиенти.</p>