Проект - Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България.

Компания

ЧЕЗ Разпределение България

Категория

Инвеститор в околната среда

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Проектът ни има три основни цели: - намаляване на неестествената смърт сред дивите птици, причинена от електрически удар при кацане на стълбове от електроразпределителната мрежа и сблъсък с кабели от въздушните електропроводи; - осигуряване на безопасни места за гнездене на белия щъркел; - насърчаване на подкрепата и взаимната полза сред обществеността и заинтересованите страни относно биоразнообразието.</p>

целева група

<p>Заинтересована страна: всички клиенти на ЧЕЗ, международни и национални екологични организации, служители на фирмата. За комуникация с целевите групи се използват всички налични информационни канали – имейли, писма, сайт, вътрешен портал, вестник, радио, телевизия, срещи и лични контакти.</p>

продължителност

<p>ЧЕЗ е екологично и социално отговорна компания, която активно работи за намаляване на рисковете от смъртност на птици, причинена от токов удар, произлизащи от дейността на Дружеството, както и за повишаване екологичното съзнание на своите служители. Проектът е петгодишен и е свързан с изпълнение на екологичната политика на компанията.</p>

дейности по проекта

<p>Идентифициране на опасни за птиците електропроводи. Създаване на ГИС база данни за рискови участъци от ЕРМ, съобразени с разпространението на чувствителните видове птици. Извършване на теренни изследвания за смъртността на птиците от въздушните електропроводи. Обезопасяване на стълбове чрез монтиране на защитни продукти, които да предпазват птиците от токов удар при кацане на ел. стълбове. Маркиране на въздушни електропроводи с дивертори, което прави проводниците видими за летящите птици. Обезопасяване на рискови щъркелови гнезда чрез монтиране на метални платформи. Разработване на национален стандарт за щадящи птиците електропроводи. Разработване на прототип на стълб, който е безопасен за птиците и тестов монтаж в ключови местности. Организиране на обучения на заинтересованите страни. Разработване и поддръжка на уеб сайт на проекта. Популяризиране на целите, дейностите и постигнатите резултати чрез разпространение на печатни материали, организиране на кампании и споделяне на опит с други проекти.</p>

резултати

<p>Чрез реализиране на проекта ще се постигнат следните резултати: Обезопасени около 4000 железобетонни и 1200 железорешетъчни стълба. Обезопасени около 120км. въздушни електорпровода с дивертори, намаляване на риска от сблъсък на птици с 90%. 900 броя обезопасени гнезда на бял щъркел. Разработен стандарт за безопасен за птиците стълб; 40 прототипа в експлоатация. Повишаване публичната подкрепа за дейностите свързани с опазване на биологичното разнообразие.</p>