Проект - Система за мониторинг на енергийните ресурси

Компания

Категория

Инвеститор в околната среда

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Икономията на енергия е един от глобалните проблеми за решаване в съвременния свят. Със системата за енергиен мониторинг и контрол на енергийните разходи, имаме ясен и прозрачен поглед над всички ползвани от нас енергийни потоци в реално време. Разполагайки с конкретни данни, можем да реализираме целите си за: по-добро планиране и управление на енергийната ефективност и на използваните от нас енергийни ресурси; съществено намаляване на вредните емисии; реализиране на енергийни спестявания.</p>

целева група

<p>Полза от проекта има не само "Пирин-Текс", а и обществото като цяло. Благодарение на включените в проекта инженерни и икономически принципи за контрол и управление на разходите, произвеждаме качествени продукти с минимални разходи за енергия и предотвратяване на замърсяването на околната среда.</p>

продължителност

<p>Изпълнението на проекта започна през месец декември 2017 г. и приключи ноември 2018 г.</p>

дейности по проекта

<p>На работни срещи се обсъди структурата и работата на системата, необходимото оборудване и софтуер. Разработен бе софтуер, индивидуална разработка за шивашката фабрика с отчетени характерни особености на протичащите в нея производствени процеси. Извършиха се СМР. Доставено бе и монтирано оборудването за отделните модули (ел.енергия, пара, вода, вакуум, природен газ,компесиран въздух, комуникация). В резултат на внедряването на системата в момента в реално време получаваме пълна информационна картина на ползваните от нас енергийни потоци, като същевременно се извършва и измерване на консумацията във всички ключови места – агрегати, трансформатори, подстанции, производствени линии и др. Осигурено е непрекъснатото събиране на данни от измервателните устройства, както и автоматизирано генериране на справки. Проведе се обучение на персонала за работата и техническата поддръжка на системата.</p>

резултати

<p>Реализацията на проекта ни помага за по-доброто планиране и управление на енергийната ефективност и устойчиво развитие. Разполагаме с конкретни данни, чрез които реализираме целите си за намаляване на енергийните разходи и енергопотреблението, както и за енергийни спестявания. Имаме възможност да проследяваме въглеродния,водния, отпадъчен и друг вид отпечатък, да споделяме резултатите със заинтересовани лица. За 1 месец от внедряването намалихме потреблението на първична енергия с около 5 %.</p>