Харта на многообразието

Хартата на многообразието в България е документ, доброволно подписан от компания или публична институция, с цел поемане на отговорност за предприемането на стъпки за прилагане на политики за многообразие и равенство във възможностите независимо от пола, сексуалната ориентация, физическите способности, възрастта, религията или вероизповеданието, расата или етническата принадлежност.

Хартата изразява споделената убеденост на подписалите я страни, че многообразието е не само ключов фактор за креативността, иновацията, растежа и продуктивността, но и персонален стимул за служителите да усъвършенстват своите знания, компетенции, таланти и умения, и допринася в съществена степен за надеждността и дългосрочния успех на организацията.

Хартата на многообразието е съвместна инициатива на Центъра за изследване на демокрацията и Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) с цел насърчаване на управлението на многообразието у нас чрез създаване, представяне и прилагане на национална Харта за многообразието. Проектът е финансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020) на Европейския съюз.

На сайта https://diverse-bg.eu/ ще намерите повече информация, както и пълния текст на Хартата.

Българската Харта на многообразието бе официално обявена от компаниите учредители на 18 септември 2020 г. в София - вижте повече за събитието.

Архив »

Харта на многообразието

Още БФБЛ инициативи

Други инициативи

Други инициативи

БФБЛ ежегодно организира редица други събития, които целят да поставят важни за...»