Проект - eNPS Стратегия: Възнаграждение и признание

Компания

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

От 2017 г. Филип Морис Интернешънъл преминава през историческа трансформация, за да изгради бъдеще без дим. Основен измерител за нас е удовлетвореността на потребителите по методологията на NPS (Net Promotion Score). Същата методология използваме,за да мерим ангажираността на служителите (Еmployees NPS). Проучването включва 10 области, разпределени в 50 въпроса. Проучването е база за създаване на стратегия за ангажираност. През 2022 г. направихме анализ на данните,фокус групи,интервюта със служителите за синхронизиране на техните очаквания.Фокусът ни е в 5 основни стълба:Трансформация, Лидерство и мениджмънт,Кариерно развитие,Wellbeing, Възнаграждение и признание. Възнаграждение и признание е стълб изграден с цел ангажираност и признание на служителите за техните постижения.

целева група

Нашият план за Възнаграждение и признание е посветен на всички наши служители, въз основа на техните резултати и постижения, както и на тяхното демонстрирано поведение.

продължителност

Планът на стълб Възнаграждение и признание съществува от повече от 3 години и e обновяем годишен план. Планирането на стратегически дейности през годината е въз основа на обратна връзка, бизнес стратегия и организационни нужди.

дейности по проекта

Дейностите през 2022 г. включваха: • Актуализация на възнагражденията въз основа на представянето •Повтрона актуализация на възнагражданията в отговор на инфлацията • Организирани 2 семинара на тема „Разговори за възнаграждения“ за ръководители на екипи •Вътрешни награди и признания – В зависимост от заслугите, служителите могат да получат парични и непарични награди награди. Всеки мениджър може да номинира член на екипа си или колега от друг екип за техния принос, на база обективни критерии. След това кандидатурата се одобрява и от управленският екип: -АBCD Awards- награди за служители, надхвърлили очакванията -PMI Signiture Award - награда за служители, демонстрирали ключови поведения за ФМИ -Награда за управление на проектти- за екипи, показали отлични постижения в управлението на проекти -FFWD Award - награда за служители и екипи, адаптрали методологията на работа Fast Forward -WOW Award - награда за служители, демонстрирали поведение, ориентирано към потребителите включително обратни позвъняваня и NPS -Loyalty Award - Награда за дългосрочна служба Всички награди се дават по време на регулярните събития за всички служители - Town Halls, провеждани на тримесечие

резултати

Резултатите от eNPS показаха увеличение от 3 пункта от предходни години и 85% от нашите служители споделят, че се чувстват удоволетворени от постиженията си на сегашната си роля. През 2022 г. раздадохме общо 78 награди и наградихме 75 служителя и 3 екипа за отлична работа. За 7-а поредна година Top Employers Institute определи Филип Морис България за топ работодател. Сертификатът се връчва след провеждане на строга оценка, пред независими одитори в областта на човешките ресурси, на база на практиките в няколко области, включително включително възнаграждения и придобивки.