Проект - eNPS Стратегия: Кариерно Развитие

Компания

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

От 2017 г. Филип Морис Интернешънъл преминава през историческа трансформация, за да изгради бъдеще без дим. Основен измерител за нас е удовлетвореността на потребителите по методологията на NPS (Net Promotion Score). Същата методология използваме,за да мерим ангажираността на служителите (Еmployees NPS). Проучването включва 10 области, разпределени в 50 въпроса. Проучването е база за създаване на стратегия за ангажираност. През 2022 г. направихме анализ на данните,фокус групи,интервюта със служителите за синхронизиране на техните очаквания.Фокусът ни е в 5 основни стълба:Трансформация, Лидерство и мениджмънт,Кариерно развитие,Wellbeing, Възнаграждение и признание. Кариерно развитие е стълб, който цели да подобри яснотата спрямо ролята, представянето и качествени деиствия в цел развитие.

целева група

Планът за действие е насочен към ръководителите на екипи. Инициативите бяха свързани с изгражадене на качествени планове за развитие за всички служители в организацията, както и за изграждане на умения за развитие на хора у ръководителите на екипи.

продължителност

Инициативите на Кариерното развитие се осъществяваше през цялата година, като са интегрирани в ежедневната работа на всеки, чрез индивидуалните планове за развитие.

дейности по проекта

Стълбът Кариерно Развитие, включваше инициативи като: • Работни срещи на теми Развитие на хора (Как да изградим ефективен план за развитие) . • Обучение на всички ръководители на екипи на тема Изграждане на спецефични индивидуални планове за развитие. • Обучение за Стимулиране на обратна връзка – проведохме практическо обучение за всички ръководители на екипи с цел спомагане на култура на споделяне. • Процеса за управление на представяне, като стимул за професионален разтеж. Процеса включва 4 тримесечни срещи за управление на представянето, 360 обратна връзка, обратна връзка по проекти през ЧР системата, и срещи за калибриране на представянето. • IGrow - Менторска програма на глобално ниво за всички служители на ФМИ, която стимулира култура на приобщаване и развитие, като помага за развитието на многообразни общност от таланти. Включилите се участници са 10% от организацията.

резултати

На база eNPS прочуването през 2022г получихме следните резултати: 89% смятат че прекият им ръководител редовно им помага да разберат своето представяне 81% смятат че обратната връзка, която получават, се подкрепя чрез набор от източници и примери За 7-а поредна година Top Employers Institute определя Филип Морис България за топ работодател. Сертификатът се връчва след провеждане на строга оценка, пред независими одитори в областта на човешките ресурси, на база на практиките в няколко области, включително възнаграждения и придобивки на служителите, условия на труд, обучения и кариерно развитие.