Проект - Инвестиции за устойчиво развитие

Компания

Категория

Инвеститор в околната среда

Описание на проекта

цел на проекта

Един от приоритетите на ФАНТАСТИКО ГРУП е да развива дейността си по устойчив и щадящ природата начин. Ето защо, компанията прави инвестиции, с които всяка година намалява т.нар. „въглероден отпечатък“ от дейността си. Усилията са насочени в няколко направления: - собствени фотоволтаични системи; - хладилно оборудване, работещо с нисък разход на енергия и щадящ природата хладилен агент; - LED осветление; - използване на „енергиен мениджър“ за управление на ресурси; - оползотворяване на отпадъците чрез разделно събиране на отпадъците от хартия, картон, полиетилен, батерии, леки метали; - система за оползотворяване на отпадна топлина; - зарядни станции за електромобили; - 100% биоразградими торбички за пазаруване; - касетки за многократна употреба; - богато озеленяване.

целева група

Политиките за производство на собствена зелена енергия, оползотворяване на отпадъците, пестене на ресурси и облагородяване на територии от градската среда там, където компанията оперира, са в полза преди всичко на местните общности и работещите в компанията. Същевременно те са малка част от световните усилия за опазване на планетата, но значима част от тези усилия, защото са част от промяната в нагласите, както на служителите, така и на клиентите на ФАНТАСТИКО ГРУП.

продължителност

Развитието на дейности, свързани с оптимизиране на разходите на природни ресурси и намаляване на вредното въздействие върху природата се надграждат всяка година, като делът на инвестициите се увеличава не само в съответствие с изграждането на нови търговски обекти, но и при реновирането и обновяването на съществуващите обекти.

дейности по проекта

През 2022г. ФАНТАСТИКО изгради 12 фотоволтаични инсталации с мощност 1600kWp, като общият размер на инвестицията е близо 2млн. лв. През 2023г. компанията ще инвестира над 5млн. лв. за повишаване на енергийната ефективност. Проектирано е мащабно разширение на логистичната база на веригата, където ще бъде изградена най-голямата фотоволтаична система с обща мощност около 2000kWp. През 2022г. са инвестирани над 1 300 000лв. за подмяната на конвенционално с LED осветление в 10 търговски обекта. Компанията оптимизира процесите в обектите си, като в момента 23 обекта са изцяло подсигурени с топла вода чрез използване на вече генерирана топлина от хладилното оборудване. Отпадъците се събират разделно, като годишно за рециклиране се предават 695 тона хартия, 47 тона полиетилен, 4 тона леки метали. Компанията предлага 100% биоразградими торбички за пазаруване, които са на по-ниска цена от тази на полиетиленовите торички. Предлагат се и хартиени, памучни и текстилни торби, с цел намаляване употребата на полиетилен. Доставчиците използват касетки за многократна употреба – собственост на ФАНТАСТИКО. Месечно се използват около 180000бр., което спестява около 90000кг. пластмаса/ха

резултати

Чрез изградените през 2022г. 12 фотоволтаични инсталации се очаква през 2023г. компанията да произведе 1800MWh зелена електроенергия.Близо 10% от необходимата електроенергия за супермаркетите, върху чиито покриви има фотоволтаици, ще бъде осигурена именно от тези инсталации.С това веригата ще постигне намаляване на емисиите CO₂ с около 900 тона годишно, а имайки предвид всички енергоспестяващи мерки, на годишна база количеството е около 1700тона. С изграждането на най-голямата фотоволтаична система върху покрива на логистичната база на компанията и с още една фотоволтаична система за нов супермаркет в София, очакванията са през 2024г. да се произвеждат около 4200MWh собствена зелена енергия. След инвестициите в LED осветление на годишна база ще бъдат спестени около 1182 тона емисии CO₂