Проект - Въвеждаме смело иновации в партньорствата си с местните общности

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

Проектът цели да подпомогне устойчивото развитие на община Крумовград,както по време на експлоатацията, така и след закриването на рудник „Ада тепе“,чрез подкрепа и насърчаване на предприемачеството и финансиране на бизнес инициативи на местно ниво. Развитието на региона, в който работим, и където живеят нашите служители и техните семейства,е от съществено значение за нас. Следвайки основната си цел „Разкриваме ресурси и създаваме стойност, за да растем и просперираме заедно“, сме иновативни, както в производството и грижата за околната среда,така и в партньорствата си с местната общност. С обособяването на Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес работим устремено в подкрепа на предприемачеството и целим разкриване на нови работни места извън сферата на минното дело

целева група

Проектът е за жители на общината,които: •имат желание да реализират бизнес идея; •развиват бизнес и имат нужда от подкрепа за внедряване на ново оборудване/технологии,за разширяване на производството,за привеждане на продукти/услуги в съответствие с нови изисквания с цел по-добра конкурентоспособност,достигане до нови пазари,по-добри финансови резултати. Проектът подпомага общинското ръководство за развитие на предприемачество и осигуряване на дълготрайна заетост и след края на живота на рудн

продължителност

Подобряване на благосъстоянието и осигуряване на възможности за развитие и предприемачество в община Крумовград и след приключване на живота на рудник „Ада тепе“ е основен приоритет за Дружеството. Ангажиментът за създаване на фонд в подкрепа на предприемачеството датира от 2015 г. с подписването на Меморандум за разбирателство между ДПМ Крумовград и Община Крумовград. Фондът е създаден като доброволна инициатива на ДПМК и работи вече 4 години с начало през 2019 г.

дейности по проекта

С партньорството си ДПМК и община Крумовград се стремят към осигуряване на трайни ползи за жителите и по-устойчиво бъдеще чрез подкрепа и насърчаване на бизнес идеи.ДПМК предоставя грантово финансиране за развитие на предприемачески проекти. Останалата част се осигурява чрез кредит от банката партньор и самоучастие на предприемача. •Учредяване на фонд в Крумовград – 2019 г. •ДПМК осигурява грантово финансиране за подкрепа на проектите – 55% от общата стойност на всеки проект – ежегодно •Осигуряване на кредит от банката партньор – 35% от общата стойност на проекта – ежегодно •Осигуряване на преференциални лихвени условия за кредита – преразглеждане ежегодно •ДПМК гарантира всеки кредит по одобрен проект – постоянно •Информационни срещи за разясняване условията за кандидатстване – периодично •Консултации с експерти с цел подпомагане подготовката на проектни предложения – осигуряват се от финансовия и техническия партньор постоянно •Обучения за подготовка на бизнес план, управление на екипи и бизнес – периодично •Обявяване на приемни периоди за подаване на проекти – периодично •Събитие за обявяване на бенефициентите от фонда – ежегодно •Публикации и популяризиране – постоя

резултати

Финансираните проекти са в областите земеделие,производство,услуги. 2019–2021г.: •Финансирани 33 проекта •Създадени 95 работни места •Обща грантова стойност,осигурена от ДПМК - 3757853лв. •Обща стойност на проектите –7,5 млн.лв. 2022г.: •Финансирани 15 проекта •Създадени 33 работни места •Обща грантова стойност,осигурена от ДПМК – 1365650лв. •Обща стойност на проектите –2,5 млн.лв. През 2021г. ДПМ учреди фонд и в региона на Челопеч.В партньорство с общините Челопеч,Чавдар и Златица пренесената от Крумовград добра практика за финансиране на независим от минната дейност бизнес работи успешно 2 год 2021 – 2022г., Фонд в Челопеч,Чавдар и Златица •Финансирани 19 проекта •Създадени 24 работни места •Обща грантова стойност,осигурена от ДПМЧ – 428944 лв. •Обща стойност на про