Проект - AstraZeneca Great Place to Work – изграждане на отлично място за работа чрез култура на приобщаване, разнообразие и равнопоставеност

Компания

Категория

Многообразие на работното място

Описание на проекта

цел на проекта

Постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и девойки е петата от 17-те Глобални цели за устойчиво развитие на ООН. Една от ключовите области в подкрепа на тази глобална цел, е свързана с работната среда – амбицията е да се елиминира разликата във възнагражденията и да се осигури спазване правата на жените и предоставяне на възможности за израстване. Вярваме, че международните компании имат още по-голяма отговорност и принос към изпълнението на тази важна цел. Именно затова един от показателите в картата за годишно целеполагане на АстраЗенека е: Да осигурим култура на приобщаване и разнообразие като бъдем пример за подражание за приобщаващо лидерство, подкрепа на различията и изграждане на среда на доверие, в която споделянето на обратна връзка се насърчава.

целева група

Инициативата таргетира както настоящите служители в компанията, така и всички потенциални кандидати по отворени позиции и завършващите висше образование, на които се стремим да предоставим възможности за развитие в компания, където разнообразие, приобщаване и равноправие са водещи ценности. Към момента в AstraZeneca Balkans Cluster имаме над 180 колегите жени, като само през изминалата 2022 година, към екипа ни са се присъединили над 60 дами.

продължителност

Дейностите ни за изграждане на култура на приобщаване, разнообразие равнопоставеност, израстване на жените не са еднократен проект, а стратегически приоритет за цялата компания. Вярваме, че единствено с постоянни усилия и инициативи в тази посока постигаме тази важна цел, която е част от програмата ни за устойчиво развитие, както и основен стълб в нашата HR стратегия. Тя включва 4 направления: Учене и развитие; Служителско преживяване; Привличане на таланти; Разнообразие и приобщаване.

дейности по проекта

През 2022 г. реализирахме следните активности в посока развитие на жените и изграждане на силна култура на разнообразие: 1. Достъп то обучителната програма Women as Leaders 2. Възможност за участие в програмата Development without borders 3. Включване в инициативата GirlsBelongHere, PowerofDiversity, BreakTheBias 4. Регулярни разговори за обратна връзка и двустранна комуникация с преките ръководители и с HR бизнес партньори 5. Специализирани тренинги и обучения за изграждане на лидерски компетенции в ръководителите на екипи, за да умеят да управляват различията в екипите, да стимулират споделянето на обратна връзка, да предотвратят появата на разлики във възнагражденията между половете или каквито и да е предразсъдъци в работните взаимоотношения 6. Включване на равенство в заплащането на мъже и жени и пропорционалното разпределение на двата пола като ясни цели в годишната карта за оценка на представянето и постигането им се измерва чрез конкретни количествени показатели 7. Регулярни Townhall срещи с мениджмънта и всички колеги, посветени на дискусии на тема Равенство и разнообразие, където всички служители са насърчавани да говорят открито и споделят добри практики

резултати

Обобщени резултати от дейностите ни по стратегическия приоритет към края на 2022 г., свързан с управление за различията и приобщаване: - 60% от ръководния състав на клъстeр Балкани са жени - АstraZeneca Балкани е привлякла служители от 9 националности - Равномерно разпределение между field force търговски позиции и офис базирани колеги - Балансиран поколенчески микс на работното място - 58% милениали - Y и 42% поколение Х - близо 60 колеги са получили развитие в компанията, като 74% от тях са жени - През 2022 са проведени над 10 вътрешни инициативи, посветени на D&I, въвличащи всички служители