Проект - Pledge to Flex

Компания

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

Предоставяне на базиран на взаимно доверие гъвкав модел на работа като норма, а не изключение с цел овластяване на служителите да взимат решения по какъв начин да работят, за да бъдат максимално продуктивни, удовлетворени и оптимално съчетаващи работата и личния живот. Вдъхновяващ дизайн на офисното пространство спрямо индивидуалните и екипните нужди от начин на работа за максимално добро изживяване, креативност и сътрудничество. Предоставяне на условия за оптимално съчетаване на работа с отговорно родителство и грижа за близките, тъй като освен работещи професионалисти нашите колеги са и членове на семейства. Намаляване на нивото на стрес от съвместяването на различните дейности и повишаване на благосъстоянието на всички служители.

целева група

Всички служители на SAP в България - ~1500. Колегите се достигат и информират чрез регулярна вътрешна комуникация, сесии и уъркшопи с мениджърите и екипите, разнообразни канали за въпроси и отговори, както и обратна връзка.

продължителност

1 година - имплементиран с посочения обхват през 2022 г. Проектът е дългосрочен и еволюцията и надграждането му продължават.

дейности по проекта

Изработване на рамка за гъвкава работа-идентифициране на възможностите за максимална гъвкавост за работно място и време спрямо българското законодателство; дискусии и съгласуване с Представителите на служителите на правилата за гъвкаво работно място и време и получаване на подкрепата им за промотирането им; въвеждане на дигитални решения за заявка за място на работа, за промяна на параметри на трудовото правоотношение, за резервиране на работно място в офиса, за работа от чужбина по лични причини. Дизайн на новия офис на компанията с участието на служителите-провеждане на екипни уъркшопи за идентифициране на индивидуалните и екипните нужди в начина на работа и нужните за това пространствени функционалности в офиса; номиниране на доброволци, които да генерират и тестват идеи за офисния дизайн и да представляват интересите на всички служители; формиране на работни групи по различни теми в рамките на Лидерския екип на компанията за вземане на решения относно новия офис; регулярно информиране на служителите за етапите на проекта и взетите решения чрез събития с участието на всички служители и вътрешни публикации. Въвеждане на допълнителен платен отпуск по бащинство от 10 работни дни.

резултати

Над 80% от служителите работят предимно от дома си по собствен избор. Ангажираността на служителите е 82%, а 88% смятат, че имат свобода да работят когато и откъдето е най-удобно за тях и според нуждите на бизнеса. Над 90% от напускащите служители ценят придобивките и възможността за гъвкава работа. Над 50% от бащите са ползвали допълнителен платен отпуск по бащинство от 10 дни. Спечелена 8-ма Kincentric Best Employers награда през 2022 г. Подкрепата за родителите от страна на работодателя води до по-пълноценно отглеждане на децата, по-добро професионално развитие на жените-майки, подобряване на половата равнопоставеност в България. По-високата ангажираност на служителите подобрява резултатите на компанията, бизнес средата в България и повишава благоденствието на обществото.