Проект - На страната на чистия въздух: EVN Топлофикация с нови топлоцентрали (водогрейни котли)

Компания

Категория

Инвеститор в околната среда

Описание на проекта

цел на проекта

Мръсният въздух е невидима, но сериозна заплаха за здравето. Поради географското си разположение Пловдив е един от градовете в България с най-високи нива на замърсяване на въздуха. Проблемът се изостря през зимата в резултат на битово отопление с твърди горива (дърва, въглища), отделящи прекомерно количество азотен диоксид, серен диоксид и фини прахови частици. EVN Топлофикация е на страната на чистия въздух, като инвестира в съвременни и високоефективни производствени инсталации с изключително ниски нива на вредни емисии. Последният мащабен проект е откриване на 5 нови централи – т. нар. водогрейни котли: 2 в Отоплителна централа (ОЦ) Юг и 3 в ТЕЦ Север. С това компанията изцяло модернизира производствените си мощности, предлагайки сигурна и комфортна, но и екологичен начин за отопление

целева група

Целевата група са жителите на Пловдив, които с избора си на централно отопление от EVN Топлофикация могат да допринесат за подобряване на качеството на въздиха в града. Ползите от новите производствени мощности са както за компанията ни, тъй като защитават статуса ни на социално отговорен бизнес и гарантират устойчиво развитие, така и за обществото, тъй като налага по-здравословна среда за живот.

продължителност

Проектът е част от нашата политика за устойчиво развитие и позициониране като отговорен работодател и социално-отговорен бизнес. EVN България е съосновател и член на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. Старт на проекта дадохме през 2017 г. с изготвяне на концепция. Първа копка реализирахме на 19.11.2019 г. Първо разпалване на новите котли в ОЦ Юг се състоя на 15.12.2020 г., а в ТЕЦ Север – на 26.11.2021 г. Официално новите съоръжения бяха пуснати в експлоатация на 13.12.2022 г.

дейности по проекта

Още на фаза концепция заложихме цел новите водогрейни котли да имат максимална степен на екологичност. Официална първа копка организирахме през ноември 2019 г. През юли 2020 г. бяха доставени двата комина и двата водогрейни котела за ОЦ Юг. През август 2020 г. пристигнаха и 3-те броя котли и 3 комина за ТЕЦ Север. Доставката на извънгабаритните съоръжения беше реализирана със специализиран транспорт, конвой и организация на движението. Модерни съоръжения от такъв тип се монтират за първи път в България. Общата мощност на новите 5 броя водогрейни котела достига 100 MW (5Х20 MW). Първоначалните разпалвания на двата нови котела в ОЦ Юг беше на 15.12.2020 г., а на тези в ТЕЦ Север – на 26.11.2021 г. През юни 2022 г. ДНСК издаде разрешение за ползване и в началото на отоплителен сезон 2022/23 успяхме официално да въведем в експлоатация новите съоръжения. Регулярно информирахме обществеността с акцент върху ползите за по-чист въздух в града и сигурно топлоснабдяване.

резултати

Преди 5-те нови водогрейни котли EVN Топлофикация построи нова, ултрамодерна и високоефективна когенерационна мощност, която открихме през 2011 г. Тя е най-модерното съоръжение от този тип на Балканите. С това EVN Топлофикация е първото топлофикационно дружество с изцяло обновени производствени мощности. Така компанията предоставя не само на комфортно отопление през зимата и иновативно централно охлаждане през лятото, но и допринася за по-чист въздух в Пловдив. Технологията осигурява изключително ниски нива на вредни емисии: NOx под 80 mg/m3 – 2 пъти по-ниско от отоплението на дърва и въглища; нулеви вредни емисии на серни диоксиди, ФПЧ и диоксини. Основната роля на котлите е по-добра оперативност и да покриват върхови товари през пиковите зимни месеци. Управлението е автоматизирано.