Проект - Уникални хора. По-силни заедно.

Компания

Категория

Многообразие на работното място

Описание на проекта

цел на проекта

В обществото ни има слаба информираност за значимостта на DE&I, има потребност от споделяне на добри практики и разширяване на кръга от компании, които прилагат релевантни политики. От години Shell следва устойчиви политики за създаване на толерантна среда, в която служителите са равнопоставени, независимо от пол, възраст, религия, етническа принадлежност, здравословно състояние или сексуална ориентация. Компанията прилага глобални процеси по отношение на подбора, въвеждане и приобщаване на нови служители, обективна оценка на представянето и справедливо заплащане, достъп до психологическа подкрепа, баланс между работа и личен живот, достъпна среда за хора с увреждания и др. Споделянето на тези практики помага на обществото да развие по-голяма чувствителност към тази проблематика.

целева група

Проектът е насочен както вътрешно в компанията, така и извън нея. Целевите групи включват служителите на Shell България на търговските комплекси Shell, клиенти, партньори, и широката общественост. Достигаме до аудиториите чрез разнообразни инициативи, участие в събития, и споделяне на добри практики в различни форуми. Проектът достига до около 1700 души, пряко свързани с работата на компанията, и широк кръг от хора външно.

продължителност

DE&I практиките са част от КСО политиката на Shell и област, в която се стремим да бъдем лидер. Преди повече от 10 г. създадохме доброволческа „DE&I мрежа“ от служители, чиято цел е да повишава осъзнатостта на екипа към тези принципи и оттам и толерантността към различията. Ежегодно мрежата обогатява годишния план спрямо актуалните нужди, който включва сесии с вътрешни и външни гости и инициативи, адресиращи различни области на DE&I. Наред с това, компанията споделя опита си във външни форуми.

дейности по проекта

Подкрепа към служителите: • Програма за психологическа подкрепа и консултиране по правни и финансови въпроси • Система за адаптации на работното място • Допълнителни компенсации за родителски отпуск • Възможност за гъвкави условия на труд • 30 дни платен годишен отпуск • Допълнителен отпуск за доброволчество Вътрешни инициативи: • Богата база от обучения и възможности за развитие • “Дни на личностното развитие” през 2022 г • Фокус групи и проучвания на нагласите на служителите • Събития по различни теми и поводи: Int'l Women’s and Men’s days, Coming Out Day, Mental Health Day, Day of People with Disabilities, Family Day and Cultural Diversity Day • Доброволната посещаемост на сесиите: 50% - 75%. Външни инициативи: • DE&I сесия със служителите на търговски комплекси Shell и стартиране на годишен конкурс за добри DE&I практики • Shell България бе включена в "How to put reasonable accommodation into practice – guide of promising practices" на ЕК • Участия и подкрепа за външни форуми и събития, сред които: o IV годишна КСО конференция на сп. Enterprise o Проект „Достъпно за всекиго изкуство“ на Музейко • Подкрепа на доброволчески иницитиативи

резултати

За основен DE&I показател приемаме резултатите от ежегодното проучване сред служителите Shell People Survey в областта на DE&I. Резултатът за България за 2022 г. беше 88 от максимални 100 точки (с 6 т. над средния глобален резултат в Shell и с 6 т. над резултата от 2021 г.). Важни индиректни измерители са: Дял жени от общия брой 2022 2021 2020 Общо служители 63% 64% 67% На ръководни позиции 54% 52% 55% В съвета на директорите 67% 67% 50% • Дял на служителите на Shell България на регионални и глобални позиции: 32%, от които 60% жени • Доброволно текучество – 3% за всяка от последните 3 години • Голямо участие в доброволчески и благотворителни акции – преобладаващо те са по инициатива на служителите, а не на ръководството