Проект - Устойчиво образование с Schneider Electric

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

Целта на проекта е да изгради професионални компетенции у младите хора в България чрез достъп до качествено образование и практически опит, както и да подпомогне ранното кариерно ориентиране. Проектът дава достъп до допълнително качествено образование и практически занимания, за да мотивира младите и развие професионалните им компетенции в ранен етап, както и да задържи в образователната система учениците с ниска мотивация и тенденция за отпадане. Проектът цели и да развие дигиталните компетенции на децата и да установи устойчива връзка между учебните заведения и бизнеса. Допълнително: SE създаде платена стажантска програмa Be Smart. Start! От 2 г. тя предлага на студентите собствени иновативни позиции. 2022: SE проведе събитие „Умни професии за умно бъдеще“ с 600 участници и 4 теми.

целева група

Проектът е насочен към ученици и студенти в технически специалности, както и към техните преподаватели. Той дава добавена стойност и удовлетвореност у служителите на SE с по-голям опит, като им дава възможност да предават своите знания и умения на новите поколения. Приложен в ТУ София и Пловдив, Университет по хранителни технологии, Пловдив, и Техникум по машиностроене в Пловдив при учениците след 8 клас и 10–11 клас, при които има тенденция за отпадане.

продължителност

Фаза 1 започва през 2021 г. и продължителността му ще бъде до 2025 г. Проектът „Устойчиво образование с Schneider Electric“ е част от локалната Програма за устойчивост на компанията и част от глобалните ѝ ценности за подпомагане и осигуряване на равен достъп до образование на студентите и учениците в различните държави, в които присъства SE. Насоката и целта на дейността по проекта през тези години е сериозна и устойчива инвестиция в образованието и връзката му с бизнеса. Фаза 2 е през 2023 г.

дейности по проекта

Разработване на програма за професионално обучение от SE с 200 учебни часа годишно. Провеждане: в учебните заведения или в завода. Осигуряване на професионално оборудване/ лаборатории – 18 работни станции. Практически дейности: SE Smart Factory, Пловдив • Innovation hub: час по технологии и дигитализация • Learning corner: възможности за развитие и самообучение на служителите • 1 час в производството Студенти Проектът дава достъп до качествено образование и професионално развитие на ранен етап. Поддържа дигитална мрежа и месечни събития за бизнеса и образователните организации с цел да разкрие практическото приложение на наученото в университета и да улесни прехода към бъдеща кариера. Приложено в ТУ София, филиал ТУ Пловдив и УХТ Пловдив. Ученици Дуална програма – осигурява практическа работна среда за ученици след 8 кл., летни стажове и учебна програма за развитието на професионални умения. Период 2021 – 2025, ПГЕЕ. Даване на занаят и подкрепа против отпадане от училище – част 1 (Техникум по машиностроене): осигурено оборудване и учебна програма; част 2 – допълнителна програма по задържане, кариерно ориентиране и мотивиране на ученици 10–11 кл. с тенденция за

резултати

Инвестицията в образованието има дългосрочен ефект. Устойчивият резултат е засиленият интерес към технологиите и иновациите и достъпът до качествено образование, възможност за практическо приложение и кариерно ориентиране. Лекторска програма за дуално обучение включва 15 обучаващи ментори от екипа на SE. Дигитални събития имат над 400 участници – от бизнеса и образованието Физически визити/турове в завода – включват над 200 посетители от сферата на образованието за 2022 г. Стажантска програма. 7 стажанти остават на постоянна работа в компанията. За 2 от позициите младите таланти са се завърнали в България.