Проект - Бизнесът и Минно-геоложки университет заедно за модерна минна индустрия в България

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

Партньорството цели осигуряване на качествено обучение и практическа подготовка на квалифицирани специалисти в минерално-суровинния бранш.Взаимодействието с бизнеса осигурява конкурентни условия за реализация и въвежда новости;повишава имиджа на професиите в отрасъла.Дружествата на ДПМ подпомагат създаването на оптимални материално-технически условия за обучение и практика в унисон с новите тенденции и технологии.В основата на динамичното развитие на света стоят прогресивните умове,интелигентните решения и суровините,т.е. минната промишленост.С инвестиции в науката бизнесът развива технологиите и модернизира индустрията,за да осигури високо-квалифицирани кадри,с които да отговорим на изискванията на Зелената сделка и да осигурим енергийната си независимост като суверенна страна.

целева група

Студенти и преподаватели от МГУ „Св. Иван Рилски“; Специалисти от „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД; Специалисти от „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД; Специалисти в минния бранш.

продължителност

Образованието е сред приоритетите в социалната политика на компанията. Партньорството и обмяната на опит в научно-изследователската сфера продължава повече от 18 години. Стартирало през 2004г., в годините е извършено обновяване на материално-техническата база, проведени са множество обучения, стажове, реализирани са различни научно-изследователски проекти. През 2020г. беше сключено споразумение за сътрудничество между дружествата на ДПМ в България и университета за следващите 5 години.

дейности по проекта

Обучение и квалификация: • Ангажиране на специалисти от ДПМ за участие в учебния процес на МГУ, провеждане на менторска програма; • Провеждане на учебни стажове, стажантски програми и практическо обучение за студенти в ДПМ; • Повишаване квалификацията на специалисти от ДПМ; • Ангажиране на преподаватели и изследователски екипи от МГУ в научни разработки; консултации и обучения. Оборудване и материално-техническа база: • Ремонт и обзавеждане на учебни зали в МГУ; • Предоставяне на специализиран софтуер, лицензи и компютърни конфигурации; • Предоставяне на условия за практически изследвания на докторанти; • Повишаване на квалификацията на преподаватели. Споразумение за сътрудничество 2020г. • Осъществяване на дейности в областта на научно-изследователската, научно-приложната и експертна дейности, проектиране на устойчиви продукти. • Съвместна работа за повишаване на имиджа на професиите от минния бранш. В допълнение научно-изследователския екип на МГУ работи по много проекти за ДПМ, свързани с добива и преработката на руди, пречистване на руднични води, закриване и рекултивация на нарушени терени и така развива научния и производствен потенциал.

резултати

Последните години ясно открояват посоката на развитие на специалистиje,завършили МГУ.Попаднали в компании като ДПМ,осигуряващи средства за иновации и развитие,тези умове развиват минната наука и правят възможно изследването на космоса.Постиженията ни са на световно ниво и се конкурират в технологични сектори като ИТ и изкуствен интелект: • технологична награда на сп.Mining magazine за нова технология за eфективно изземване на руда от граничен целик • първият дрон с изкуствен интелект в рудник Челопеч без GPS, разработен с активното участие на МГУ и Exyn • 6 служители защитиха докторантури Благодарение на партньорството ни с МГУ успяхме да планираме и разработим най-модерния нов рудник в защитена зона Натура 2000. Ада тепе е първият новоразработен рудник в страната за последните 40 г.