Проект - Поддържане и популяризиране на културата на многообразие, взаимно уважение и приобщаване в Каргил България

Компания

Категория

Многообразие на работното място

Описание на проекта

цел на проекта

Каргил България е част от международна компания, която има досег с култури и клиенти от всички региони на планетата. За нас културата на многообразие, равнопоставеност и приобщаване е от ключово значение за постигане на устойчиво бизнес развитие, както и за толерантна и подкрепяща работна среда, в която всеки служител може да развие своя пълен, уникален потенциал. Ние работим в изключително динамична, разрастваща се организация, в която отстояването на тези ценности е ежедневен фокус чрез въвеждането на инициативи, интегрирани в професионалния живот на служителите. Настоящият проект е изграден от разнородни етапи, обхващащи всички служители на компанията по начин, в който те могат да припознават и съпреживяват тези ценности и да ги интегрират по автентичен начин в работните си задължения.

целева група

Проектът обхваща всички служители на компанията в страната и има комплексен подход, включващ масова комуникационна кампания, проучване на оценката на служителите за състоянието на организационната култура по отношение на анти-дискриминационните политики и практики, средата на открито и автентично общуване, подкрепа и приобщаване, както и виртуални трейнинги за всички, водени от предварително обучени доброволци в организацията.

продължителност

Проектът е пряко свързан със стратегията за развитие на служителите в приоритета за многообразие, равнопоставеност и приобщаване и политиките срещу тормоз и дискриминация. Чрез проекта Каргил подчертава ангажимента за предоставяне на приобщаващо и справедливо изживяване за всички служители, където всеки може да реализира пълния си потенциал. Основните дейности ще продължат с ежегодна регулярност, за да се интегрират всички нови служители и да се следи динамиката на резултатите от проучванията.

дейности по проекта

Проектът се състои от 3 основни компонента. Първата дейност е проучването за базова оценка на нагласите на всички служители, което има за цел да установи текущите нива на доверие, открита и честна комуникация, многообразие, равнопоставеност и приобщаване в нашата организация, с цел определяне областите, които имат нужда от подобрение и действия, на база данни и планиране. Въз основа на резултатите местният екип човешки ресурси и посланиците разработват дългосрочен план за действие за справяне с идентифицираните приоритети и насърчаване на културата на уважение и приобщаващо работно място. Следващият етап са виртуалните обучения в реално време за взаимно уважение на работно място, които помагат на служителите да разберат очакванията за уважително поведение и правилно докладване на нередности. Мениджърите са ангажирани с дейности, които ги обучават да дават пример, да насърчават културата на открито споделяне и да предотвратяват ескалация на проблемите. Третият компонент е внедряването на специален инструмент, който да се използва за определяне на първопричината и допринасящите фактори в случаи на неприемливо поведение, с цел прилагане на мерки и предотвратяване на повторни прояви.

резултати

Компанията отдавна има въведени политики за многообразие и приобщаване, като и срещу дискриминацията и тормоза, но основният резултат/полза от този проект е автентичното интегриране на тези теми в реалното ежедневие на всички служители през обсъждането на истински казуси и ситуации по време на интерактивните обучителни сесии. Благодарение на разпознаването на видовете неприемливо поведение, начините за адресирането му и личната отговорност на всеки служител в отстояването на културата на взаимно уважение, наблюдаваме повишено разбиране за актуалността на тези политики и реалните им приложения в работната среда.