Проект - Постигам по-висок успех

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

Целта на проекта е да стимулира усилията и стремежа към знания на ученици от 8-ми до 12-ти клас и студенти в 1-ви курс, лишени от родителски грижи. Осъществява се чрез Фондация Благотворител. Стипендията е сериозен мотив за младите хора да повишат значително успеха си. Основната функция на този проект е да покаже на учениците и студентите, че техният успех е важен, че зависи от самите тях и има кой да ги подкрепи и да повярва в бъдещето им. В последните години чрез конкурсът за стипендии се убеждаваме, че отличниците са „самотни герои“ в своята общност, обикновено има един отличник между 10-20 деца, живеещи заедно. Този факт още повече засилва потребността да се обърне внимание на успешните ученици, да се подкрепи потенциала и развитието им в последните класове.

целева група

Проектът е насочен към външни за фирмата бенефициенти: ученици 8. – 12. клас и студенти 1-ви курс, лишени от родителски грижи, с успех над 5.00 за предходния учебен срок. Включват се и ученици, които не живеят в институция, а се отглеждат само от попечител. До тях достигаме чрез хората, работещи в ЦНСТ (Център за настаняване от семеен тип), както и с директен имейл до училищата в България, на който учители откликват и ни свързват с ученици, отговарящи на изискванията.

продължителност

Програмата се осъществява чрез Фондация Благотворител от 2005 г. - основана от г-н Стойко Петков, основен акционер в компанията, който съдейства за развитието и устойчивостта на проекта. Тя се е превърнала в споделена ценност и за екипа на Baristo, който през годините се среща със стипендиантите и техните съдби, подкрепя ги с лични средства. Фирмата организира за стипендиантите и стажантски програми в рамките на организацията, с цел усвояване на практически умения в реална работна среда.

дейности по проекта

За 17 години по програмата са отпуснати общо 467 стипендии: на ученици с много добър и отличен успех и стипендии на студенти 1-ви курс. За учебната 2020/2021 година са подкрепени общо 17 младежи, за учебната 2021/2022 - 12 младежи. След получаване на документи от учениците, се организира подбор с конкурсен принцип. Критериите включват: общ успех, есе по тема и въпросник за запознаване с кандидатите. Кандидатурите се разглеждат от жури от представители на Фондацията, на компанията, често и външен консултант на доброволен принцип. В настоящата година стипендиантите се представят с индивидуални публикации на Facebook страницата на Фондацията, с цел да вдъхновят и други ученици за стремеж към успех: https://tinyurl.com/2p8jeuxw През декември 2021год., Стойко Петков даде интервю за развитието и потенциала на програма „Постигам по-висок успех“ – https://tinyurl.com/2dw5bn9a

резултати

Програмата е повлияла живота на много младежи, подкрепила е потенциала им и те постигат високи резултати в кариерата си. Екипът и дарителите на програмата са единствените, които проявяват интерес към успехите и напредъка на децата, лишени от родителски грижи. Грижата за ученици извън институциите и отглеждани от попечител, е изключително ценна. Попечителите не са със статут на приемни родители и не получават никакви помощи, често живеят под прага на бедността. Откриването им и подкрепата на техния потенциал е помощ там, където тя е най-необходима. Няколко вдъхновяващи примера: Янко Димитров е мениджър проекти във Вистеон Електроникс България Наталия Спасова завършва УНСС, сега част от екипа на ERNST&YOUNG BULGARIA Диян Василев завърши “Зъботехникa” и откри своя зъботехническа лаборат