Проект - „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и МГУ „Св. Иван Рилски“ – заедно за модерна минна индустрия в България

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

С проекта се цели привличане и развитие на квалифицирани специалисти в минерално-суровинния бранш чрез взаимодействие с бизнеса. Като осигурява конкурентни условия за професионална реализация и въвежда новости бизнесът повишава имиджа на професиите в отрасъла. В партньорство с научната общност осигурява оптимални материално-технически условия за обучение и практика в унисон с новите тенденции и технологии в бранша. С инвестиции в науката развива технологиите и модернизира индустрията.

целева група

Студенти и преподаватели от МГУ „Св. Иван Рилски“; Специалисти от „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД; Специалисти в минния бранш.

продължителност

Образованието е сред приоритетите в социалната политика на компанията. Партньорството и обменът на опит в научно-изследователска сфера продължава от 2004г. с обновяване на материално-техническата база, обучения, стажове и проекти. През 2020г. се сключи споразумение за сътрудничество за още 5 г.

дейности по проекта

Обучение и квалификация: • Ангажиране на специалисти на ДПМЧ за участие в учебния процес на МГУ, провеждане на менторска програма; • Провеждане на учебни стажове, стажантски програми и практическо обучение за студенти в ДПМ Ч; • Повишаване квалификацията на специалисти от ДПМЧ; • Ангажиране на преподаватели и изследователски екипи от МГУ в научни разработки; консултации и обучения. Оборудване и материално-техническа база: • Ремонт и обзавеждане на учебни зали в МГУ; • Предоставяне на специализиран софтуер, лицензи и компютърни конфигурации; • Предоставяне на условия за практически изследвания на докторанти; • Повишаване на квалификацията на преподаватели. Споразумение за сътрудничество 2020г. • Осъществяване на дейности в областта на научно-изследователската, научно-приложната и експертна дейности, проектиране на устойчиви продукти. • Съвместна работа за повишаване на имиджа на професиите от минния бранш.

резултати

Участие в проекта са взели над 100 човека – студенти и преподаватели. В използването на специализиран минен софтуер са обучени 6 преподаватели и над 20 студенти магистри. Чрез проведените практики с достъп до работна среда и обмен на опит със специалисти докторски дисертации са разработили и защитили 5 студента, вкл. служител на ДПМ Ч. Менторската програма на магистри с изпълнителния директор на ДПМ Ч осигурява професионален опит и управленски умения за 5 студента. Осъвременени са учебни планове.