Проект - Устойчива подкрепа за здравеопазването в Средногорието

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

Ръководена от една от ключовите си ценности „Поставяме на първо място безопасността и благополучието на хората“, „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, чрез подкрепата си за оздравяване финансовото състояние на МБАЛ „Пирдоп“ – единствената многопрофилна болница на територията на седемте общини от Средногорието, цели да допринася за по-доброто и качествено здравно обслужване на близо 21 000 жители на региона и всички свои служители, по-голямата част от които живеят в Средногорието.

целева група

Всички жители на общините Мирково, Чавдар, Челопеч, Златица, Пирдоп, Антон и Копривщица, които ползват услугите на МБАЛ „Пирдоп“. Това включва и над 90% от служителите на компанията и техните семейства, които живеят в седемте общини. Сред целевите групи е и медицинския персонал.

продължителност

Компанията подкрепя оздравяването и функционирането на МБАЛ „Пирдоп“ вече 16 години. За периода 2006 – 2016 финансира режийни и други разходи. През 2017г. в партньорство с други компании и Общините от региона стартира договорена подкрепа за месечно покритие на оперативния дефицит, която продължава и през 2021 г.

дейности по проекта

• 2006–2016: Финансова подкрепа в размер 984 834лв, вкл. разходи за гориво, възнаграждения и осигуровки на персонал, закупуване на нова апаратура, ремонтни дейности, консултантски услуги, подкрепа за Общините Челопеч, Чавдар и Златица за закупуване на акции от общинското АД. • 2017: Покриване на натрупани дългове на ЛЗ в размер на 438 450лв. В допълнение ръководството на команията лично се ангажира и предоговори и някои от натрупаните дългове с над 17 кредитора, намалявайки общия размер. • 2017-2020 г. – покриване на месечен оперативен дефицит на ЛЗ в размер на 100 000 лв. на година. Подкрепата за покриване на оперативен дефицит продължава и през 2021г. • 2020г. – допълнително осигурени 92385лв. за подготовка на Ковид отделение, ЛПС и респираторно оборудване, покриване на разходи за възнаграждения на новонаети медицински лица в Ковид отделението; покриване всички разходи за гориво на медицински и обслужващи автомобили на МБАЛ и ФСМП в Пирдоп; закупуване на нов апарат за рехабилитация за Отделение за физикална терапия и рехабилитация.

резултати

В резултат на устойчивата подкрепа от местните общински ръководства и бизнеса, както и наложената финансова дисциплина, МБАЛ Пирдоп за първи път реализира финансова стабилност през 2020г. Спокойствието и сигурността за работата на персонала осигури възможност за привличане на нови специалисти, разширявайки обхвата на здравните услуги за жителите на Средногорието, откривайки 10 нови клинични пътеки, които ще увеличат приходите на лечебното заведение.