Проект - Дънди Прешъс Металс Крумовград и Община Крумовград заедно в развитието на устойчиви бизнеси и създаването на нови работни места, независими от минната дейност

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

Проектът цели да създаде условия за стартиране на бизнес инициативи и да стимулира създаване на работни места извън сферата на минното дело, в община Крумовград. След значителното ограничаване на производството на тютюн и преди началото на рудодобива в общината безработицата достигаше до над 25%. Голям брой хора бяха напуснали общината в търсене на препитания извън страната. Дънди Прешъс Металс Крумовград създаде Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес, който осигурява 5 млн. долара за развитие на местен бизнес.

целева група

Проектът е насочен към жители на Община Крумовград, които развиват бизнес, стартирали са бизнес или имат бизнес идея.

продължителност

Осигуряването на възможности за развитие по време на експлоатацията на рудник „Ада тепе“ и след приключване на живота на рудника е основен приоритет в дейността на ДПМ. Ангажиментът за създаване на фонд датира от 2015 г. с подписването на Меморандум за разбирателство между ДПМК и Община Крумовград.

дейности по проекта

ДПМК и Община Крумовград с обединени усилия и в партньорство работят за осигуряване на трайни ползи за жителите на общината и по-устойчиво бъдеще чрез подкрепа и насърчаване развитието на микро, малък и среден бизнес. 2019г.:  Учредяване на Фонда  Проведени 2 информационни срещи за разясняване целите на Фонда, начините и условията за кандидатстване с проекти; популяризиране на насоките за кандидатстване  Проведени 10 обучения за подготовка на бизнес план, управление на екипи и бизнес, др.  Редовни консултации със специалисти с цел подпомагане подготовката на проектни предложения;  Два приема на проекти (август и ноември) – получени 14 проекта в сферите производство и услуги  11.12. – събитие за обявяване на одобрените от Фонда проекти (връчени плакети и сертификати) 2020г.:  7 приема на проекти – получени 19 проекта в сферите земеделие, производство, услуги  Консултации на кандидатите – проведени онлайн 2021г.:  07.01. – онлайн събитие за обявяване на одобрените кандидати и връчване на сертификати и плакети  Февруари – обявен първи приемен период за годината

резултати

2019г.: • Одобрени за финансиране 6 проекта на 5 фирми с обща стойност 743 984лв. • Открити 17 нови работни места • Всички проекти са реализирани успешно и работят и през 2020г 2020г.: • Одобрени14 нови проекта на 13 фирми с обща стойност 2 852 947лв. • Създадени 35 нови работни места