Проект - „Избери професионалното образование”

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

Създаване на успешно сътрудничество между Дружеството, държавните и образователните институции, в частност професионалните гимназии, с цел устойчиво повишаване на интереса на младите хора към изучаване на дисциплини от направления STEM (наука, технологии, инженерство, математика). Популяризиране на предимствата на средното професионално образование и насърчаване на ранното кариерно ориентиране.

целева група

Младежи в средношколска възраст в региона на гр. Козлодуй и гр. Белене. Особено значим е фактът, че тези региони са потенциално застрашени от неблагоприятни демографски тенденции – трудова миграция на младите към областните градове и столицата поради липса на заетост и нисък стандарт на живот.

продължителност

Инициативата има постоянен/продължителен характер, с оглед на необходимостта от осигуряване на служители за дългосрочната експлоатация на 5 и 6 блок през следващите 30 години, както и за нова ядрена мощност.

дейности по проекта

Подкрепата на кариерния избор в посоката на STEM - науките е свързана с прогнозите, очертаващи остър недостиг от технически специалисти на пазара на труда. Подкрепата и развитието на професионалните гимназии е и национален приоритет в областта на средното образование. Придобиване на нужните знания и умения за успешна реализация в професиите на бъдещето; Запазване на професионалните гимназии и преподавателите в тях; Адаптиране на учебните програми към нуждите на бизнеса; Привличане на повече млади хора за изучаване на професии, свързани с наука и технологии; Борба с безработицата и противодействие на негативните социални тенденции - липса на кадри за важни за икономиката професии, миграция на младите към големи областни градове или в чужбина.

резултати

Засилен e интересът към двете паралелки. За учебната 2020/2021 г. 23 ученика са записани в специалност „Ядрена енергетика” в ПГЯЕ в Козлодуй, 10 – в „Автоматизирани системи” в ПГЯЕ в Белене, което е значително повече от предишните години. Предвижда се за 5 годишен период през програмата да преминат около 684 ученика. АЕЦ работи последователно за насърчаване интереса на младите към техническите науки чрез дуално обучение, ученически практики, посещения в АЕЦ, популяризиране на специфични професии.